DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.61.2019.198493

Інституціональне забезпечення прав людини в Україні в контексті сучасних європейських стандартів

І. Б. Шаповалова

Анотація


Проаналізовано функціонування інституцій системи державного управління України в контексті забезпечення реалізації та захисту прав людини. Доведено, що європейський вибір ставить перед українським публічним управлінням нові завдання, що стосуються передусім подальшої демократизації суспільства, яка передбачає розширення спектру основних прав та свобод громадян. Констатовано, що державне управління в Україні здійснюється з метою адаптації інститутів громадянського суспільства до європейських стандартів: верховенства права, сталого розвитку, забезпечення пріоритетності прав і свобод у всіх сферах державної діяльності, а також зміцнення демократії. Зазначено, що усе це є необхідною умовою інтеграції України до Європейського Союзу.


Ключові слова


права людини; органи публічного управління; інституції; система державного управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Patskan, V. V. (2014). Systema zabezpechennia prav i svobod liudyny ta hromadianyna. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Issue 6-1, Vol. 1, рр. 9-91 [in Ukrainian].

Nort, D., Dziub, I. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. Kyiv : Osnovy. 198 p. [in Ukrainian].

Mandybura, V. O. (2005). Instytutsiina arkhitektonika vlasnosti ta zakonomirnosti yii funktsionuvannia. Instytutsiina arkhitektonika ta mekhanizmy ekonomichnoho rozvytku. Kharkiv : KhNU. pp. 110-116 [in Ukrainian].

Troian, Ya. (2018). Instytut zabezpechennia konstytutsiinykh prav i svobod: poniattia ta osnovni oznaky. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, № 6, pp. 210-213 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4202 [in Ukrainian].

Pro Zasady derzhavnoi polityky Ukrainy v haluzi prav liudyny. № 757-XIV. (1999) [in Ukrainian].

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy...

Oliinyk, A. (2013). Zabezpechennia yevropeiskykh standartiv na sudovyi zakhyst u doktryni derzhavnoho upravlinnia. Demokratychne vriaduvannia, № 11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_11_9 [in Ukrainian].

Ibid.

Novak-Kaliaieva, L. (2012). Deiaki aspekty formuvannia ideolohii derzhavnoho upravlinnia na osnovi idei dotrymannia prav liudyny. Efficiency of Public Administration, Issue 31, pp. 33-43 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny. № 501/2015. (2015) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia planu dii z realizatsii Natsionalnoi stratehii u sferi prav liudyny na period do 2020 roku. № 1393-r. (2015) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib. № 1706-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro vidnovlennia prav osib, deportovanykh za natsionalnoiu oznakoiu. № 1223-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia prav i svobod hromadian ta pravovyi rezhym na tymchasovo okupovanii terytorii Ukrainy. № 1207-VII. (2014) [in Ukrainian].

Pro zapobihannia ta protydiiu domashnomu nasylstvu. № 2229-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Pro Stratehiiu derzhavnoi polityky spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini ta pershocherhovi zakhody shchodo yii realizatsii. № 212/2012. (2012) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пацкан В. В. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6-1. Т. 1. С. 9—91.

2. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / пер. з англ. І. Дзюб. Київ : Основи, 2000. 198 с.

3. Мандибура В. О. Інституційна архітектоніка власності та закономірності її функціонування // Інституційна архітектоніка та механізми економічного розвитку : матер. наук. симпоз. Харків : ХНУ, 2005. С. 110—116.

4. Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття та основні ознаки // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 210—213.

5. Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran4202 (дата звернення: 16.09.2019).

6. Про Засади державної політики України в галузі прав людини : Постанова Верховної Ради України № 757-XIV від 17.06.1999 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-14 (дата звернення: 20.09.2019).

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 23.09.2019).

8. Конституція України...

9. Олійник А. Забезпечення європейських стандартів на судовий захист у доктрині державного управління // Демократичне врядування. 2013. № 11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_11_9 (дата звернення: 23.09.2019).

10. Там само.

11. Новак-Каляєва Л. Деякі аспекти формування ідеології державного управління на основі ідеї дотримання прав людини // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Вип. 31 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського та доц. А. В. Ліпенцева. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. С. 33—43.

12. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини : Указ Президента України № 501/2015 від 25.08.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (дата звернення: 20.09.2019).

13. Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1393-р від 23.11.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1393-2015-%D1%80 (дата звернення: 20.09.2019).

14. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України № 1706-VII від 20.10.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 23.09.2019).

15. Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою : Закон України № 1223-VII від 17.04.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18 (дата звернення: 23.09.2019).

16. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 15.04.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18 (дата звернення: 23.09.2019).

17. Про запобігання та протидію домашньому насильству : Закон України № 2229-VIII від 07.12.2017 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 23.09.2019).

18. Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації : Указ Президента України № 212/2012 від 24.03.2012 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/212/2012/ed20120324 (дата звернення: 23.09.2019).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 І. Б. Шаповалова