DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.62.2020.205762

Сучасні рейтингові оцінки розвитку електронного урядування та інформаційного суспільства

О. Ю. Амосов, Л. Ю. Гордіенко, Н. В. Ющенко

Анотація


Розглянуто існуючі міжнародні індекси та рейтинги розвитку інформаційного суспільства та електронного врядування. Проаналізовано складові міжнародних індексів та можливість застосування їх для оцінки сучасного стану електронного урядування в країні та регіонах. Обґрунтовано ключові показники для побудови національної вимірювальної системи розвитку електронного урядування.


Ключові слова


інформаційне суспільство; електронне урядування; міжнародні індекси; міжнародні рейтинги

Повний текст:

PDF

Посилання


Kovalenko, I. P. (2015). Formuvannia pravovoi kultury maibutnikh telezhurnalistiv v umovakh stanovlennia rynkovykh vidnosyn. Kharkiv State Academy of Culture, Issue 47, pp. 150-156 [in Ukrainian].

Chebykin, O. Ya., Bulhakova, V. O. (2019). Psykholohichni osnovy pravovoi kultury ta umovy yii korehuvannia. Odesa. 162 p. [in Ukrainian].

Kovalenko, N. Yu. (2009). Formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury

studentiv v Ukraini. (Expert obstracted of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Pro vyshchu osvitu. № 1556-VII. (2014) [in Ukrainian].

Kovalenko, N. Yu. (2009). Formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury studentiv v Ukraini…

Chebykin, O. Ya., Bulhakova, V. O. (2019). Psykholohichni osnovy pravovoi kultury ta umovy yii korehuvannia… 162 p.

Cherneta, S. Yu., Durmanenko, O. L. Formuvannia pravovoi kultury studentskoi molodi: sotsialno-pedahohichnyi aspect. URL : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10008/3/Chernet.pdf [in Ukrainian].

Diomina, O. S. (2007). Formuvannia pravovoi kultury studentskoi molodi v umovakh suchasnoho ukrainskoho suspilstva. (Expert obstracted of Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Pro osvitu. № 2145-VIII. (2017) [in Ukrainian].

Chebykin, O. Ya., Bulhakova, V. O. (2019). Psykholohichni osnovy pravovoi kultury ta umovy yii korehuvannia… 162 p.

Kovalenko, N. Yu. (2009). Formuvannia pravosvidomosti i pravovoi kultury studentiv v Ukraini...

Husenko, A. A. (2016). Poniattia ta sutnist pravovoi kultury studentiv. Scientific Works of the Petro Mohyla Black Sea National University of Kyiv Mohyla Academy Complex, Issue 258, Vol. 270, pp. 27-30 [in Ukrainian].

Hetman, A. P., Herasina, L. M., Danylian, O. H. et. al. & Tatsii, V. Ya., Hetman, A. P., Danylian, O. H. (Eds.). (2013). Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini. Karkiv: Pravo. 440 p. [in Ukrainian].

Nahorniak, S. V. (2018). Pravovykhovna diialnist yak element pravovoho

vykhovannia. Chernihiv National Pedagogical University, Issue 151(1), pp. 108-111 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Коваленко І. П. Формування правової культури майбутніх тележурналістів в умовах становлення ринкових відносин // Вісник Харківської державної академії культури. 2015. Вип. 47. С. 150—156. (Серія: Соціальні комунікації).
2. Чебикін О. Я., Булгакова В. О. Психологічні основи правової культури та умови її корегування : [монографія]. Одеса, 2019. 162 с.
3. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. юрид. н. : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”. Київ, 2009. 21 с.
4. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 01.07.2014 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 25.10.2019).
5. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні… 21 с.
6. Чебикін О. Я., Булгакова В. О. Психологічні основи правової культури та умови її корегування… 162 с.
7. Чернета С. Ю., Дурманенко О. Л. Формування правової культури студентської молоді: соціально-педагогічний аспект. URL : http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10008/3/Chernet.pdf (дата звернення: 25.10.2019).
8. Дьоміна О. С. Формування правової культури студентської молоді в умовах сучасного українського суспільства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. юрид. н. : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень”. Київ, 2007. 32 с.

9. Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05.09.2017 р. URL : https://

zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 25.10.2019).

10. Чебикін О. Я., Булгакова В. О. Психологічні основи правової культури та умови її корегування… 162 с.

11. Коваленко Н. Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні… 21 с.

12. Гусенко А. А. Поняття та сутність правової культури студентів // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”. 2016. Т. 270. Вип. 258. С. 27—30. (Серія : Педагогіка).

13. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., перероб. і доп. Харків : Право, 2013. 440 с.

14. Нагорняк С. В. Правовиховна діяльність як елемент правового виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2018. Вип. 151(1). С. 108—111. (Серія: Педагогічні науки).

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Ю. Амосов, Л. Ю. Гордіенко, Н. В. Ющенко