DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212636

Етнічний, культурний та політичний чинники формування української національної ідентичності на сучасному етапі: особливості та взаємовпливи

О. Ю. Мороз

Анотація


Розглянуто проблему актуального співвідношення політичного та етнокультурного чинників формування української національної ідентичності. Показано, що національна ідентичність є комплексним та динамічним феноменом, який твориться у процесі політичної, культурної та соціально-економічної взаємодії між громадянами держави. Зазначено, що політична спільність у межах держави є необхідним, але недостатнім для виникнення стійкої національної ідентичності чинником. Зауважено, що її основою є також спільна соцієтальна культура, що має етнокультурну (мовну) основу, проте є надетнічним феноменом. Показано, що в Україні у роки незалежності головними чинниками становлення її національної ідентичності стали спільний політичний простір держави та наявність значної української етнічної більшості. Доведено, що у ситуації фактичної двомовності країни, існування значних соціокультурних відмінностей між різними регіонами України демократичний шлях розвитку був перешкодою для реалізації ідеї україноцентричної культурної гомогенізації країни. Зазначено, що після Революції Гідності російська агресія зумовила серйозні зміни у настроях українських громадян та у вітчизняному електоральному просторі, проте завдання знайти інклюзивну формулу національної ідентичності значною мірою залишається актуальним


Ключові слова


нація; політична нація; етнічна ідентичність; національна ідентичність; соцієтальна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Polityko-pravovi mekhanizmy formuvannia natsionalnoi identychnosti naselennia Donbasu. (2015). Kyiv: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NANU. 116 р. [in Ukrainian].

Rozumnyi, M. M. (2016). Vyklyky natsionalnoho samovyznachennia. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. 196 p. [in Ukrainian].

Kolodii, A. (2013). Sotsiietalna kultura yak chynnyk natsionalnoi konsolidatsii. URL : https:// political-studies.com/?p=94 [in Ukrainian].

Ruban, Yu. (2010). Demokratiia ta natsionalna identychnist yak komunikatsiia vlady i suspilstva. Visnyk NADU, № 4 (25), pp. 183-190 [in Ukrainian].

Shaparenko, O. V. (2015). Natsionalna identychnist yak chynnyk formuvannia hromadianskoho suspilstva v Ukraini. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina, Issue. 20, pp. 92-99 [in Ukrainian].

Guzman, O. A., Sappa, G.-M. (2016). Natsionalna identichnost yak sociokulturnyj fenomen. Virtus: Scientific Journal. Editor-in-Chief M.A. Zhurba, № 8, рр. 64-68 [in Ukrainian].

Pidberezhnyk, N. P. (2018). Vyklyky ta zahrozy u sferi etnopoltiychnykh vidnosyn v Ukraini na suchasnomu etapi. Visnyk NADU pry Prezydentovi Ukrainy, № 2, pp. 68-75 [in Ukrainian].

Sudyn, D. (2013). Typy ukrainskoi natsionalnoi identychnosti. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazyna, № 1045, Issue. 30, pp. 41-47 [in Ukrainian].

Kolodii A. Sotsiietalna kultura yak chynnyk…

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Shaparenko, O. V. (2015). Natsionalna identychnist yak chynnyk… pp. 95, 96.

Kolodii, A. (2013). Sotsiietalna kultura yak chynnyk…

Polityko-pravovi mekhanizmy formuvannia… рp. 16.

Ibid. pр. 22.

Ibid. pр. 22.

Ibid. pр. 21.

Ibid. pр. 21.

Ruban, Yu. (2010). Demokratiia ta natsionalna identychnist… pp. 186, 187.

Polityko-pravovi mekhanizmy formuvannia…pр. 29.

Ibid. рр. 29.

Ponomarova, I., Murza, K. (2012). Spetsyfika separatystskykh rukhiv u krainakh Yevropeiskoho Soiuzu. Politychnyi menedzhment, № 1/2, pp. 240, 241 [in Ukrainian].

Rozumnyi, M. M. Vyklyky natsionalnoho samovyznachennia… p. 40.

Ibid. pр. 35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Політико-правові механізми формування національної ідентичності населення Донбасу : наук. зап. Київ : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2015. 116 с.

2. Розумний М. М. Виклики національного самовизначення : монографія. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2016. 196 с.

3. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник національної консолідації. URL : https:// political-studies.com/?p=94 (дата звернення: 25.04.2020).

4. Рубан Ю. Демократія та національна ідентичність як комунікація влади і суспільства // Вісник НАДУ. 2010. № 4 (25). С. 183—190.

5. Шапаренко О. В. Національна ідентичність як чинник формування громадянського суспільства в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2015. Вип. 20. С. 92—99. (Серія “Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки”).

6. Гузьман О. А., Саппа Г.-М. М. Національна ідентичність як соціокультурний феномен // Virtus: Scientific Journal. Editor-in-Chief M. A. Zhurba. 2016. № 8. Р. 64—68.

7. Підбережник Н. П. Виклики та загрози у сфері етнополітичних відносин в Україні на сучасному етапі // Вісник НАДУ при Президентові України. 2018. № 2. С. 68—75. (Серія “Державне управління”).

8. Судин Д. Типи української національної ідентичності // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразина. № 1045. Вип. 30. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразина, 2013. С. 41—47. (Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”).

9. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник…

10. Там само.

11. Там само.

12. Там само.

13. Там само.

14. Там само.

15. Там само.

16. Шапаренко О. В. Національна ідентичність як чинник… С. 95, 96.

17. Колодій А. Соцієтальна культура як чинник…

18. Політико-правові механізми формування… С. 16.

19. Там само. С. 22.

20. Там само. С. 22.

21. Там само. С. 21.

22. Там само. С. 21.

23. Рубан Ю. Демократія та національна ідентичність… С. 186, 187.

24. Політико-правові механізми формування… С. 29.

25. Там само. С. 29.

26. Пономарьова І., Мурза К. Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу // Політичний менеджмент. 2012. № 1/2. С. 240, 241.

27. Розумний М. М. Виклики національного самовизначення…С. 40.

28. Там само. С. 35.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 О. Ю. Мороз