Інституціональні процеси державного управління у сфері зайнятості: проблеми реалізації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212637

Ключові слова:

державне управління, інституціоналізація, державна служба зайнятості, зайнятість, ринок праці

Анотація

Розглянуто співвідношення понять “інституціоналізація” та “інституалізація”.
Зроблено висновок, що ці поняття є тотожними. Доведено, що у контексті глобалізації, цифровізації, демографічних змін, міграції тощо проблема державного управління у сфері зайнятості населення упродовж останніх років суттєво актуалізується, що сильно впливає на стан світового і національного ринків праці. Наголошено, що значення інститутів ринку праці є критичним для подолання розбалансованості у секторі зайнятості. Досліджено інституціональні основи діяльності Державної служби зайнятості. Визначено, що інституціональне середовище зайнятості та ринку праці є недосконалим: існує велика кількість колізій у нормативно-правовому забезпеченні, відсутня чітко окреслена стратегія розвитку

Посилання

Instytuty, instytutsiyni zminy ta funktsionuvannya ekonomiky. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, ðð. 22 [in Ukrainian].

König, R. (1988). Soziologie in Deutschland. Begründer/Verächter/Verfechter. Wissenschaft und Bildung im Deutschland, Vol. 11, Issue 4, pp. 217-217.

Malinovski B. (1944). A Scientific Theory of Culture. Chapell Hill: The University of North Carolina Press. pp. 150.

Byurdo, O.-L. (1890 – 1907). Éntsyklopedycheskyy slovar Brokhauza i Efrona. (Vol. 82). Sankt-Peterburg [in Russian].

Keyns, Dzh. M. (1999). Obshchaya teoryya zanyatosty, protsenta y deneh. Moskva: Heleos ARM. 352 p. [in Ukrainian].

Marshall, A. (1983 – 1984). Pryntsypy polytycheskoy ékonomyy. Moskva: Prohres. Vol. 1, 633 p.; Vol. 2, 304 p.; Vol. 3, 343 p.

Williamson, O. E. (1985). The economic institution of capitalism. New York ; London: Routledge. P. 4.

Phan, T., Hansen, E., Price, D. (2001). The public employment service in a changing labour market. Geneva: International Labour Office. pp. 22.

Butko, M. P. (2018). Instytutsionalne yadro funktsionuvannya rehionalnoho ekonomichnoho prostoru v umovakh detsentralizovanoho upravlinnya: yevropeyskyy dosvid ta uroky dlya Ukrayiny. Publichne administruvannya: naukovi doslidzhennya ta rozvytok, ¹ 1 (5), pp. 7-11 [in Ukrainian].

Honcharova, S. Yu., Osadcha, Yu. V. (2020). Analiz instytutsiynoho seredovyshcha vitchyznyanoho rynku pratsi. URL : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4735; Dubych, K. V. (2017). Trends of labor market tinnization in Ukraine. Virtus: Scientific Journal, Issue 11, pp. 133-145.

Marshavin, Yu. M. (2011). Rynok pratsi Ukrayiny i derzhavna sluzhba zaynyatosti v umovakh dynamichnykh zmin: materialy doslidzhen. Kyiv: Altpres. 484 p. [in Ukrainian].

Libanova, E. M. (2012). Problemy rozvytku rynku pratsi v konteksti sotsialnoyi polityky Ukrayiny, zahroz ta vyklykiv KHKHI stolittya. In Rynok pratsi ta zaynyatist naselennya, Kyiv: IPK DSZU. pp. 22 [in Ukrainian].

Novak-Kalyayeva, L. (2018). Procesy instytucjonalne w dziedzinie praw cz³owieka i perspektywy globalnej humanizacji spo³eczeñstwa: osi¹gniêcia i wyzwania XXI wieku. In Jaskiernia, J., Spryszak K. Nowe wyzwania i rozwi¹zania w powszechnym systemie ochrony praw cz³owieka (Vol. 1, ss. 350-367). Toruñ: Wydawnictwo Adam Marsza³ek.

Petyukh, V. M., Shchetinina, L. V., Fokas, L. M., Vonberh, T. V., Kytsak, T. H. & Petyukha, V. M. (Ed.). (2015). Efektyvnist diyalnosti derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti: kontseptualni zasady ta praktychni aspekty. Kyiv: KNEU. 175 p. [in Ukrainian].

Kalinina, S. P. (2005). Rynok pratsi i zaynyatist: teoretyko-metodolohichnyy aspekt. Donetsk: DonNU. 227 p. [in Ukrainian].

Kovbasyuk, C. B. (2009). Suchasna interpretatsiya ponyattya “instytutsionalizatsiya”. Aktualni problemy derzhavy i prava, ¹ 50, pp. 178 [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V. (Eds.). et al. (2011). Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya (Vol. 1, pp. 258-261). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V., Vashchenko, K. O., Surmin, Yu. P. et al. (Eds.). (2012). Derzhavne upravlinnya. (Vol. 2, pp. 366). Kyiv ; Dnipropetrovsk: NAPA [in Ukrainian].

Cambridge Dictionary. (2020). URL : https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0 %D0%BD%D0 %B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/institutionalization.

Kovbasyuk, Yu. V. (Ed.). (2011). Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya (Vol. 1, pp. 264-265)...

Dovhyy, S. V. (2007). Osoblyvosti instytutsionalizatsiyi politychnoyi vlady v Ukrayini (Extended abstract of Candidate’s thesis). Odesa [in Ukrainian].

Onikiyenko, V. V. (2013). Rynok pratsi ta sotsialnyy zakhyst naselennya Ukrayiny: retroanaliz, problemy, shlyakhy vyrishennya. Kyiv: In-t demohrafiyi ta sotsialnykh doslidzhen imeni M. V. Ptukhy NAN Ukrayiny. pp. 11-29 [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V. (Eds.). et al. (2013). Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya. (Vol. 1, pp. 413)…

Ibid. (Vol. 1, pp. 416-417).

Pro zaynyatist naselennya. ¹ 5067-VI. (2012) [in Ukrainian].

Pro zahalnoobovyazkove sotsialne strakhuvannya na vypadok bezrobittya. ¹ 1533-III. (2020) [in Ukrainian].

Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro zahalnoobovyazkove derzhavne sotsialne strakhuvannya. ¹ 16/98. (1998) [in Ukrainian].

Pytannya Derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti Ukrayiny. ¹ 565. (2013) [in Ukrainian].

Deyaki pytannya derzhavnoho upravlinnya u sferi zaynyatosti naselennya. ¹ 90. (2014) [in Ukrainian].

Ibid.

Polozhennya pro derzhavnu sluzhbu zaynyatosti. ¹ 1543. (2016) [in Ukrainian].

Ibid.

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo formuvannya derzhavnoyi polityky u sferi pratsi, trudovykh vidnosyn, zaynyatosti naselennya ta trudovoyi mihratsiyi. ¹ 341-IX. (2019) [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrayiny shchodo peredachi okremykh povnovazhen vid Ministerstva sotsialnoyi polityky do Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva u sferi zaynyatosti naselennya. ¹ 206. (2020) [in Ukrainian].

Kostrytsya, V. I., Burlay, T. V. (2020). Dysbalansy i dyverhentsiya u sferi zaynyatosti: pidkhody YES ta Ukrayiny do yikh podolannya. Ukrayinskyy sotsium, ¹ 1 (72), pp. 99-100 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління