DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212638

Правове виховання в управлінській діяльності

Г. С. Хаварівська

Анотація


Розглянуто поняття, зміст, суб’єкти та об’єкт правового виховання. Охарактеризовано його мету та забезпечення правовиховного впливу в управлінській діяльності державних службовців. Визначено кризові умови, які безпосередньо впливають на процес правового виховання та розглянуто завдання і напрями оптимізації правового виховання в сучасних умовах.


Ключові слова


державний службовець; державний орган; право; правове виховання; правова освіта; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Hetman, A. P., Danylian, O. H., Dzoban, O. P..., & Hetman, A. P., Danylian, O. H. (Eds.). (2012). Filosofiia pravovoho vykhovannia. Kharkiv: Pravo. 248 p. [in Ukrainian].

Hetman, A. P., Herasina, L. M., Danylian, O. H…, & Tatsii, V. Ya., Hetman, A. P., Danylian, O. H. (Eds.). (2013). Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini. (2nd ed.). Karkiv: Pravo. 440 p. [in Ukrainian].

Poliakova, O. S. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady stanovlennia ta rozvytku pravovoi osvity v Ukraini: publichno-upravlinskyi aspect. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv: Kharkiv Regional Institute of Public Administration of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Ibid.

Kalynovskyi, Yu. Yu. & A. P. Hetman (Ed.). Pravove vykhovannia yak mekhanizm rozvytku pravovoho suspilstva v Ukraini (2012). Bulletin of the National Law Academy of Ukraine named after Yaroslav the Wise, Issue 3, рр. 134-139 [in Ukrainian].

Punko, O. V. (2020). Pravove vykhovannia yak osnovnyi chynnyk formuvannia pravovoi kultury osoby v umovakh rozbudovy pravovoi derzhavy Ukrainy. URL : file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD/%D0%9C%D0% BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC %D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/nvuzhpr_2014_27(1)__12.pdf [in Ukrainian].

Hetman, A. P., Danylian, O. H, Dzoban O. P..., & Hetman, A. P., Danylian, O. H. (Eds.). (2012). Filosofiia pravovoho vykhovannia... 248 p.

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Horbova, N. A. (2017). Pravova kultura ta kultura prav liudyny: spivvidnoshennia poniat ta shliakhy implementatsii. Comparative and Analytical Law, Issue 1, pp. 16-18 [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E. (2010). Osobystisni vymiry profesiinoi etyky derzhavnoho sluzhbovtsia. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Chabak, L. A. (2016). Etyko-psykholohichni aspekty derzhavnoi sluzhby ta sluzhby v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. Chernihiv: Siverskyi Postgraduate Centre. 29 p. [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E., Salamatov, V. O. Marushevskyi, H. B…, & Vasylevska, T. E. (Eds.). (2015). Etyka derzhavnoho upravlinnia, Kyiv: NAPA. 204 p. [in Ukrainian].

Nesterenko, O. (2019). Pidvyshchennia rivnia pravovoi ta etychnoi kultury derzhavnykh upravlintsiv yak odyn iz priorytetiv pravovoho vykhovannia v umovakh sotsialnoi mobilnosti. Entrepreneurship, Economy and Law, Issue 6, pp. 230-234 [in Ukrainian].

Hetman, A. P., Danylian, O. H, Dzoban, O. P...,& Hetman, A. P., Danylian, O. H. (Eds.). (2012). Filosofiia pravovoho vykhovannia… 248 p.

Punko, O. V. (2020). Pravove vykhovannia yak osnovnyi chynnyk formuvannia pravovoi kultury osoby

Poliakova, O. S. (2018). Tendentsii ta problemy rozvytku pravovoi osvity: publichno-upravlinskyi aspekt. State Building, Issue 1, pp. 1-12 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Філософія правового виховання : навч. посіб. / А. П. Гетьман, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. Харків : Право, 2012. 248 с.

2. Правове виховання в сучасній Україні : монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян [та ін.] ; за ред. В. Я. Тація, А. П. Гетьмана, О. Г. Данильяна. 2-ге вид., переробл. і доп. Харків : Право, 2013. 440 с.

3. Полякова О. С. Теоретико-методологічні засади становлення та розвитку правової освіти в Україні: публічно-управлінський аспект : автореф. дис. ... д. держ. упр. : спец. 25.00.01 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Харків. регіон. ін-т держ. упр. Харків, 2018. 36 с.

4. Там само. 36 с.

5. Калиновський Ю. Ю. Правове виховання як механізм розвитку правового суспільства в Україні // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. № 3 (13) / редкол. : А. П. Гетьман [та ін.]. Xарків : Право, 2012. С. 134—139.

6. Пунько О. В. Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави України. URL : file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0% BC%D1%96%D0%BD/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0 %BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/nvuzhpr_2014_27(1)__12.pdf  (дата звернення: 02.04.2020).

7. Філософія правового виховання... 248 с.

8. Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 03.04.2020).

9. Горбова Н. А. Правова культура та культура прав людини: співвідношення понять та шляхи імплементації // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фах. вид. 2017. № 1. С. 16—18.

10. Василевська Т. Е. Особистісні виміри професійної етики державного службовця : автореф. дис. ... д. держ. упр. : спец. 25.00.03. Київ, 2010. 38 с.

11. Чабак Л. А. Етико-психологічні аспекти державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2016. 29 с.

12. Василевська Т. Е., Саламатов В. О., Марушевський Г. Б. Етика державного управління / за ред. Т. Е. Василевської. Київ : НАДУ, 2015. 204 с.

13. Нестеренко О. Підвищення рівня правової та етичної культури державних управлінців як один із пріоритетів правового виховання в умовах соціальної мобільності // Підприємництво, господарство і право. 2019. № 6. С. 230—234.

14. Філософія правового виховання... 248 с.

15. Пунько О. В. Правове виховання як основний чинник формування правової культури особи...

16. Полякова О. С. Тенденції та проблеми розвитку правової освіти: публічно-управлінський аспект // Державне будівництво. 2018. № 1. С. 1—12.

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Г. С. Хаварівська