Зміцнення кадрової безпеки в органах влади в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212651

Ключові слова:

держава, органи влади, кадрова політика, кадрова безпека, державна служба, інноваційні кадрові технології

Анотація

Висвітлено основні підходи до сутності поняття “кадрова безпека”. Сформовано ознаки кадрової безпеки в органах влади. Визначено умови забезпечення кадрової безпеки в органах влади в Україні. Розроблено напрямки зміцнення кадрової безпеки в органах влади.

Посилання

Krasnomovets, V. A. (2012). Metody zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, № 3 (59), pp. 138-143 [in Ukrainian].

Mihus, I. P. (2018). Stvorennia systemy upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu na pidpryiemstvi. Vcheni zapysky universytetu “KROK”, Issue 4, pp. 213-221 [in Ukrainian].

Panchenko, V. A. (2018). Mistse kadrovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Issue 21 (2), pp. 53-60 [in Ukrainian].

Soroka, O. V. (2018). Zabezpechennia kadrovoi bezpeky yak funktsiia upravlinnia personalom. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 4, рр. 53-63 [in Ukrainian].

Iaremenko, O. F. (2016). Kadrova bezpeka pidpryiemstva: kontseptualni osnovy zabezpechennia. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, № 2(1), рр. 29-32 [in Ukrainian].

Hrechyshkyna, A. A. (2014). Sushchnost poniatyia “kadrovaia bezopasnost” prymenytelno k orhanam hosudarstvennoho upravlenyia. Nauchnui sbornyk SIuA, Issue 6 (2), pp. 144-146 [in Russian].

Dembitska, S. (2014). Kadrove zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady v Ukraini. Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”, № 782, рр. 33-38 [in Ukrainian].

Karkovska, V. Ya. (2017). Sutnist skladovykh kadrovoi bezpeky derzhavnykh orhaniv i orhanizatsii. URL : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/46981/2/2017_Karkovska_V_Ia-Sutnist_skladovykh_204-205.pdf [in Ukrainian].

Korzh, T. P. (2014). Tekhnolohyy obespechenyia bezopasnosty formyrovanyia kadrovoho rezerva hosudarstvennoi y munytsypalnoi sluzhbu. Vestnyk VEHU, № 7, pp. 38-41 [in Russian].

Plakhotniuk, N. H. (2015). Protsedury zaluchennia molodi na derzhavnu sluzhbu: orhanizatsiino-pravovyi aspekt. Universytetski naukovi zapysky, № 1/2 (13/14), pp. 296-301 [in Ukrainian].

Pohodyna, Y. (2011). Obespechenye kadrovoi bezopasnosty v hosudarstvennukh orhanakh y orhanyzatsyiakh. Kadrovyk. Trudovoe pravo dlia kadrovyka, № 1, pp. 24-27 [in Russian].

Plakhotniuk, N. H. (2015). Protsedury zaluchennia molodi na derzhavnu sluzhbu… pp. 298.

Korzh, T. P. (2014). Tekhnolohyy obespechenyia bezopasnosty formyrovanyia kadrovoho rezerva… pp. 39.

Pohodyna, Y. (2011). Obespechenye kadrovoi bezopasnosty v hosudarstvennukh orhanakh… pp. 24.

Soroka, O. V. (2018). Zabezpechennia kadrovoi bezpeky… pp. 53-63.

Iaremenko, O. F. (2016). Kadrova bezpeka pidpryiemstva… pp. 29-32.

Krasnomovets, V. A. (2012). Metody zabezpechennia kadrovoi bezpeky pidpryiemstva… pp. 138-143.

Mihus, I. P. (2018). Stvorennia systemy upravlinnia kadrovoiu bezpekoiu… pp. 213-221.

Hrechyshkyna, A. A. (2014). Sushchnost poniatyia “kadrovaia bezopasnost”… pp. 144-146.

Panchenko, V. A. (2018). Mistse kadrovoi bezpeky v systemi ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv… pp. 58.

Dembitska, S. (2014). Kadrove zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady… pp. 33-38 [in Ukrainian].

Karkovska, V. Ya. (2017). Sutnist skladovykh kadrovoi bezpeky derzhavnykh orhaniv i orhanizatsii

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

Механізми державного управління