DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212672

Участь громадськості у прийнятті державних рішень, захист навколишнього природного середовища та демократія

С. М. Іголкін, Г. П. Нестеренко

Анотація


Аргументовано, що підвищення рівня інформаційної обізнаності громадськості з питань охорони довкілля та забезпечення її широкої участі у прийнятті державно-управлінських рішень щодо охорони навколишнього середовища має бути пріоритетом держави, яка прагне налагодити ефективну взаємодію з громадськістю. Зазначено, що, своєю чергою, участь громадськості при розробленні державної політики допомагає вирішенню складних соціальних та екологічних проблем суспільства. Доведено, що зазначене є однією з основних передумов розвитку демократії. Розглянуто основні міжнародні та національні нормативні акти у сфері охорони навколишнього природного середовища. Наведено рівні участі громадян на різних етапах процесу прийняття державно-управлінських рішень. Розглянуто поняття екологічної демократії та визначено, що розвиток освіти і поширення екологічної інформації стимулюють відповідальність громадськості у вирішенні екологічних питань.


Ключові слова


громадськість; громадські організації; участь громадськості у прийнятті державних рішень; навколишнє природне середовище; демократія

Повний текст:

PDF

Посилання


Vjenka-Vedenkina, P. D. (2013). Problemy implementacii Orhusskoj konvencii v Ukraine. Uchenye zapiski Krymskogo federalnogo universiteta imeni Vernadskogo, Vol. 24, № 3, pp. 333-340 [in Russian].

Petersmann, E. U. (2014). International Trade Law and Human Rights: The ILA’s 2008 “Rio de Janeiro Declaration”. International Law and Developing Countries. [S. p.]: Brill Nijhoff. pp. 83-102.

Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters done at Aarhus. Denmark. 25 June. 1998. (2020). URL : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf.

Kolienov, O. M. (2013). Suchasnyi stan okhorony dovkillia v Ukraini ta rezultatyvnist derzhavnoi ekolohichnoi polityky. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, Vol. 2, № 44, pp. 67-73 [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. № 1264-XII. (1991) [in Ukrainian].

Namestnik, V. V. (2013). Funktsionuvannia hromadskykh ekolohichnykh orhanizatsii: zarubizhnyi dosvid dlia Ukrainy. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, № 1, pp. 363-369 [in Ukrainian].

Liulenko, S. (2017). Hromadski pryrodookhoronni orhanizatsii ta napriamy yikh ekolohichnoi diialnosti. Molod i rynok, № 3, pp. 62-66 [in Ukrainian].

Assembly, U. N. G. (1948). Universal declaration of human rights. UN General Assembly, Vol. 302, № 2. URL : https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/dhr_booklet_en_web.pdf [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. (1996). URL : http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Pro zabezpechennia uchasti hromadskosti u formuvanni ta realizatsii derzhavnoi polityky. № 996. (2010) [in Ukrainian].

Martynenko, V. M., Krutii, O. M., Stoika, A. V., Tynkovan, O. V., Kyrii, S. L. (2009). Sotsialne partnerstvo i derzhavna polityka: vid teorii do praktyky demokratyzatsii derzhavnoho upravlinnia. Kharkiv: Mahistr. 251 p. [in Ukrainian].

Zheliuk, T. L. (2013). Transformatsiini protsesy v ramkakh modernizatsii natsionalnoi modeli derzhavnoi sluzhby. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Issue 1 (38), pp. 132-136 [in Ukrainian].

Bándi, G. (Ed.). (2014). Еnvironmental democracy and law: public participation in Еurope. Groningen; Amsterdam: Europa law publishing. 397 p. [in Ukrainian].

Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (CONF/PLE(2009)CODE1): аdopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. (2009). Strasburg. 17 p.

Instrumenty ta mekhanizmy vyroblennia y vprovadzhennia publichnoi polityky v Ukraini. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2713805-instrumenti-ta-mehanizmi-viroblenna-j-vprovadzenna-publicnoi-politiki-v-ukraini.html [in Ukrainian].

Convention on access to information

Pro zatverdzhennia Polozhennia pro uchast hromadskosti u pryiniatti rishen u sferi okhorony dovkillia. № 168. (2003) [in Ukrainian].

Fischer, F. (2000). Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. Darem: Duke University Press. 352 p.

Abramiuk, I. (2014). Demokratiia uchasti: mekhanizmy hromadskoi uchasti na mistsevomu, rehionalnomu ta natsionalnomu rivniakh. [S. p. : s. n.]. 50 p. [in Ukrainian].

Solovykh, V. P., Radionova, L. O., Karotieieva, H. S. (2020). Hromadska uchast yak odyn z bazovykh elementiv partysypatyvnoi demokratii. URL : http://eprints.kname.edu.ua/40092/1/111-115.pdf [in Ukrainian].

Palombara, G. (1997). La Ideologia e di teoria scientifica. Roma ; New-York. 395 p.

Fischer, F. (2015). Environmental democracy. In Research Handbook on Climate Governance. [S. p.]: Edward Elgar Publishing. 640 p.

Bándi, G. (Ed.). (2014). Еnvironmental democracy and law… 397 p.

Mitchell, R. E. Green politics or environmental blues? Analyzing ecological democracy. Public Understanding of Science, Vol. 15, № 4, pp. 459-480.

Bándi, G. (Ed.) (2014). Еnvironmental democracy and law… 397 p.

Fischer F. Environmental democracy… 640 p.

Environmental Democracy Background. URL : https://environmental democracyindex.org/about/background_and_methodology.

Popper, L. V. (2014). Ekolohichnyi rukh: vid aktsii zaperechennia i protestu do poshuku rozumnykh alternatyv. Humanitarni studii, № 21, pp. 147-154 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вэнка-Веденкина П. Д. Проблемы имплементации Орхусской конвенции в Украине // Ученые записки Крымского федерального университета имени Вернадского. 2013. Т. 24. № 3. С. 333—340. (Серия “Социология. Педагогика. Психология”).

2. Petersmann E. U. International Trade Law and Human Rights: The ILA’s 2008 “Rio de Janeiro Declaration” / International Law and Developing Countries. [S. p.] : Brill Nijhoff, 2014. Р. 83—102.

3. Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters done at Aarhus. Denmark. 25 June. 1998. URL : https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf  (date of using: 20.03.2020).

4. Колєнов О. М. Сучасний стан охорони довкілля в Україні та результативність державної екологічної політики // Актуальні проблеми державного управління. 2013. Т. 2. № 44. С. 67—73.

5. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України
№ 1264-XII від 25.06.1991 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12 (дата звернення: 21.03.2020).

6. Наместнік В. В. Функціонування громадських екологічних організацій: зарубіжний досвід для України // Актуальні проблеми державного управління. 2013. № 1. С. 363—369.

7. Люленко С. Громадські природоохоронні організації та напрями їх екологічної діяльності // Молодь і ринок. 2017. № 3. С. 62—66.

8. Assembly U. N. G. Universal declaration of human rights. UN General Assembly. 1948. Т. 302. № 2. URL : https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf (date of using: 21.03.2020).

9. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL : http://zakon2.rada.qov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 21.03.2020).

10. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики : Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-п (дата звернення: 22.03.2020).

11. Мартиненко В. М., Крутій О. М., Стойка А. В., Тинкован О. В., Кирій С. Л. Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління : монографія. Харків : Магістр, 2009. 251 с.

12. Желюк Т. Л. Трансформаційні процеси в рамках модернізації національної моделі державної служби // Науковий вісник Ужгородського університету. 2013. Вип. 1 (38). С. 132—136. (Серія: економіка).

13. Еnvironmental democracy and law: public participation in Еurope / ed. by G. Bándi. Groningen ; Amsterdam : Europе law publishing, 2014. 397 p.

14. Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process (CONF/PLE(2009)CODE1): Adopted by the Conference of INGOs at its meeting on 1st October 2009. Strasburg, 2009. 17 p.

15. Інструменти та механізми вироблення й впровадження публічної політики в Україні. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2713805-instrumenti-ta-mehanizmi-viroblenna-j-vprovadzenna-publicnoi-politiki-v-ukraini.html (дата звернення: 25.03.2020).

16. Convention on access to information…

17. Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля : Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 168 від 18.12.2003 р. // Офіційний вісник України. 2004. № 6. Ст. 357.

18. Fischer F. Citizens, experts, and the environment: The politics of local knowledge. Darem : Duke University Press, 2000. 352 p.

19. Абрам’юк І. Демократія участі: механізми громадської участі на місцевому, регіональному та національному рівнях. [Б. м. : б. в.], 2014. 50 с.

20. Солових В. П., Радіонова Л. О., Каротєєва Г. С. Громадська участь як один з базових елементів партисипативної демократії. URL : http://eprints.kname.edu.ua/40092/1/111-115.pdf (дата звернення: 25.03.2020).

21. Palombara G. La Ideologia e di teoria scientifica. Roma ; New-York, 1997.  395 p.

22. Fischer F. Environmental democracy // Research Handbook on Climate Governance. [S. p.] : Edward Elgar Publishing, 2015. 640 p.

23. Еnvironmental democracy and law… 397 р.

24. Mitchell R. E. Green politics or environmental blues? Analyzing ecological democracy // Public Understanding of Science. 2006. Т. 15. № 4. P. 459, 480.

25. Еnvironmental democracy and law… 397 р.

26. Fischer F. Environmental democracy… 640 р.

27. Environmental Democracy Background. URL : https://environmental democracyindex.org/about/background_and_methodology (date of using: 25.03.2020).

28. Поппер Л. В. Екологічний рух: від акцій заперечення і протесту до пошуку розумних альтернатив // Гуманітарні студії. 2014. № 21. С. 147—154.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 С. М. Іголкін, Г. П. Нестеренко