DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212675

Особливості етикету публічного службовця в сучасних умовах реформування публічної служби

Н. Г. Сорокіна

Анотація


Досліджено особливості етикету публічного службовця. Проаналізовано основні
принципи сучасного етикету, такі як: гуманізм, доцільність дій, зовнішній вигляд, повага до традицій своєї країни та інших країн, субординація та культура мови. Акцентовано увагу, що професіоналізм публічного службовця повинен визначатися не тільки рівнем його освіченості, а й дотриманням норм етикету та морально-етичних принципів законності, справедливості, гуманності, відповідальності та неупередженості.


Ключові слова


етикет; публічний службовець; морально-етичні норми; зовнішній вигляд; мовленнєвий етикет; публічна служба; гуманність

Повний текст:

PDF

Посилання


Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket v deputatskii diialnosti. Kyiv: Universytet “Ukraina”. 113 р. [in Ukrainian].

Vasylevska, T. (2018). Etychni kompetentnosti publichnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannia publichnoho upravlinnia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 1(60), рр. 155-162 [in Ukrainian].

Hulievych, A. Yu. (2016). Etyket v publichnomu upravlinni Ukrainy yak skladova komunikatsii ta lanka sotsiokulturnoho rozvytku. Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyi dosvid, Proceedings of the Conference Title. Odesa: ORIDU NADU. рр. 93, 94 [in Ukrainian].

Krup’iak, L. B. (2015). Orhanizatsiia diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia. Ternopil: Krok. 243 р. [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket derzhavnoho sluzhbovtsia. Kyiv: TOV “SIK HRUP UKRAINA”. 184 р. [in Ukrainian].

Mamontova, E. V. (2011). Derzhavnyi protokol ta tseremonial yak symvolichnyi instrument zabezpechennia protsesu publichnoi komunikatsii: vytoky, struktura, normatyvno-orhanizatsiini zasady. Odesa: Drukarskyi dim. 480 р. [in Ukrainian].

Milova, M. I., Stetsenko, M. R. (2017). “Tronni promovy” yak symvolichnyi resurs vlady: ukrainskyi kontekst. Politychne zhyttia, Issue № 1/2, рр. 68-73 [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Sorokina, N. H. (2016). Poniattia “chest”, “hidnist” u konteksti profesionalizatsii publichnoi sluzhby. Aspekty publichnoho upravlinnia, T. 4, № 8, рр. 57-64 [in Ukrainian].

Uzdienova, Yu. M. (2017). Kultura movlennia publichnoho upravlintsia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099 [in Ukrainian].

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni: sutnist, stan ta osoblyvosti formuvannia. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, Issue 2 (2), рр. 1-10. URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09hiisof.pdf [in Ukrainian].

Yakubovskyi, O., Kovbasiuk, Yu. V., Kniaziev, V. M., Rozputenko, I. V. (Ed.). (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia. Entsyklopedia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 1, рр. 144-145). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Hrytsaienko, P. M. Etyko-estetychnyi aspekt pedahohichnoho etyketu. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu, Proceedings of the Conference title. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. рр. 24-26 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv ; Irpin: Perun. 1440 р. [in Ukrainian].

Toftul, M. H. (2014). Suchasnyi slovnyk z etyky. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 416 р. [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. № 2493-III. (2001) [in Ukrainian].

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni… р. 6.

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 144.

Kurtov, A. I., Potikhenskyi, A. I. (2016). Sluzhbovyi etyket ta kultura sluzhbovoho spilkuvannia komandyra. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, Issue 2(47), рр. 220-225 [in Ukrainian].

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 144.

Krup’iak, L. B. (2015). Orhanizatsiia diialnosti…р. 59.

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 145.

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni… р. 7.

Zahalni pravyla povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. № 158. (2016) [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket… p. 103.

Koliada, T. A. (2016). Teoriia ta praktyka normatyvnoho rehuliuvannia shchodo zovnishnoho vyhliadu pratsivnykiv. Molodyi vchenyi, № 5 (32), pp. 416-419 [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket… p.15.

Uzdienova, Yu. M. (2017). Kultura movlennia

Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket… 113 р.

Dmytruk, L. (2016). Osoblyvosti ukrainskoho movlennievoho etyketu. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, № 1 (52), pp. 273-277 [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket… 184 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Василевська Т. Е. Етика та етикет в депутатській діяльності. Київ : Університет “Україна”, 2011. 113 с.

2. Василевська Т. Етичні компетентності публічних службовців у контексті реформування публічного управління // Теорія та практика державного управління. 2018. Вип. 1(60). С. 155—162.

3. Гулєвич А. Ю. Етикет в публічному управлінні України як складова комунікації та ланка соціокультурного розвитку // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матер. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (28 жовтня 2016 р.). Одеса  : ОРІДУ НАДУ, 2016. С. 93, 94.

4. Круп’як Л. Б. Організація діяльності державного службовця : навч. посіб. Тернопіль : Крок, 2015. 243 с.

5. Кушнірюк В. М. Комунікативний етикет державного службовця. Київ : ТОВ “СІК ГРУП УКРАЇНА”, 2013. 184 с.

6. Мамонтова Е. В. Державний протокол та церемоніал як символічний інструмент забезпечення процесу публічної комунікації: витоки, структура, нормативно-організаційні засади : монографія. Одеса : Друкарський дім, 2011. 480 с.

7. Мілова М. І., Стеценко М. Р. “Тронні промови” як символічний ресурс влади: український контекст // Політичне життя. 2017. Вип. 1/2. С. 68—73.

8. Серьогін С. М., Сорокіна Н. Г. Поняття “честь”, “гідність” у контексті професіоналізації публічної служби // Аспекти публічного управління. 2016. Т. 4. № 8. С. 57—64.

9. Уздєнова Ю. М. Культура мовлення публічного управлінця // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099 (дата звернення: 09.04.2020).

10. Хожило І. І. Етикет у публічному адмініструванні: сутність, стан та особливості формування // Публічне адміністрування: теорія та практика : ел. зб. наук. пр. 2009. Вип. 2 (2). С. 1—10. URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09hiisof.pdf (дата звернення: 09.04.2020).

11. Якубовський О. Етикет державного службовця // Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1 : Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.]. 2011. С. 144, 145.

12. Грицаєнко П. М. Етико-естетичний аспект педагогічного етикету // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матер. звітної наук.-прак. конф. викладачів, докторантів та аспірантів (14 – 18 березня 2016 р.). Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. C. 24—26.

13. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с.

14. Тофтул М. Г. Сучасний словник з етики : словник.  Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.

15. Про державну службу : Закон України № 889-VIII від 10.12.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19  (дата звернення: 09.04.2020).

16. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України № 2493-III від 07.06.2001 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 (дата звернення: 09.04.2020).

17. Хожило І. І. Етикет у публічному адмініструванні… С. 6.

18. Якубовський О. Етикет державного службовця … С. 144.

19. Куртов А. І., Потіхенський А. І. Службовий етикет та культура службового спілкування командира // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. 2016. Вип. 2(47). С. 220—225.

20. Якубовський О. Етикет державного службовця… С. 144.

21. Круп’як Л. Б. Організація діяльності… C. 59.

22. Якубовський О. Етикет державного службовця… С. 145.

23. Хожило І. І. Етикет у публічному адмініструванні… С. 7.

24. Загальні правила поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : Наказ Національного агентства України з питань державної служби № 158 від 05.08.2016 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1203-16 (дата звернення: 09.04.2020).

25. Василевська Т. Е. Етика та етикет… C.103.

26. Коляда Т. А. Теорія та практика нормативного регулювання щодо зовнішнього вигляду працівників //  Молодий вчений. 2016. № 5 (32). Травень. С. 416—419.

27. Кушнірюк В. М. Комунікативний етикет… С. 15.

28. Уздєнова Ю. М. Культура мовлення...

29. Василевська Т. Е. Етика та етикет… 113 с.

30. Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2016. № 1 (52). Лютий. С. 273—277.

31. Кушнірюк В. М. Комунікативний етикет… 184 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Н. Г. Сорокіна