Особливості етикету публічного службовця в сучасних умовах реформування публічної служби

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212675

Ключові слова:

етикет, публічний службовець, морально-етичні норми, зовнішній вигляд, мовленнєвий етикет, публічна служба, гуманність

Анотація

Досліджено особливості етикету публічного службовця. Проаналізовано основні
принципи сучасного етикету, такі як: гуманізм, доцільність дій, зовнішній вигляд, повага до традицій своєї країни та інших країн, субординація та культура мови. Акцентовано увагу, що професіоналізм публічного службовця повинен визначатися не тільки рівнем його освіченості, а й дотриманням норм етикету та морально-етичних принципів законності, справедливості, гуманності, відповідальності та неупередженості.

Посилання

Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket v deputatskii diialnosti. Kyiv: Universytet “Ukraina”. 113 р. [in Ukrainian].

Vasylevska, T. (2018). Etychni kompetentnosti publichnykh sluzhbovtsiv u konteksti reformuvannia publichnoho upravlinnia. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 1(60), рр. 155-162 [in Ukrainian].

Hulievych, A. Yu. (2016). Etyket v publichnomu upravlinni Ukrainy yak skladova komunikatsii ta lanka sotsiokulturnoho rozvytku. Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyi dosvid, Proceedings of the Conference Title. Odesa: ORIDU NADU. рр. 93, 94 [in Ukrainian].

Krup’iak, L. B. (2015). Orhanizatsiia diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia. Ternopil: Krok. 243 р. [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket derzhavnoho sluzhbovtsia. Kyiv: TOV “SIK HRUP UKRAINA”. 184 р. [in Ukrainian].

Mamontova, E. V. (2011). Derzhavnyi protokol ta tseremonial yak symvolichnyi instrument zabezpechennia protsesu publichnoi komunikatsii: vytoky, struktura, normatyvno-orhanizatsiini zasady. Odesa: Drukarskyi dim. 480 р. [in Ukrainian].

Milova, M. I., Stetsenko, M. R. (2017). “Tronni promovy” yak symvolichnyi resurs vlady: ukrainskyi kontekst. Politychne zhyttia, Issue № 1/2, рр. 68-73 [in Ukrainian].

Serohin, S. M., Sorokina, N. H. (2016). Poniattia “chest”, “hidnist” u konteksti profesionalizatsii publichnoi sluzhby. Aspekty publichnoho upravlinnia, T. 4, № 8, рр. 57-64 [in Ukrainian].

Uzdienova, Yu. M. (2017). Kultura movlennia publichnoho upravlintsia. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 7. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1099 [in Ukrainian].

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni: sutnist, stan ta osoblyvosti formuvannia. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, Issue 2 (2), рр. 1-10. URL : http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09hiisof.pdf [in Ukrainian].

Yakubovskyi, O., Kovbasiuk, Yu. V., Kniaziev, V. M., Rozputenko, I. V. (Ed.). (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia. Entsyklopedia derzhavnoho upravlinnia. (Vol. 1, рр. 144-145). Kyiv: NADU [in Ukrainian].

Hrytsaienko, P. M. Etyko-estetychnyi aspekt pedahohichnoho etyketu. Yednist navchannia i naukovykh doslidzhen – holovnyi pryntsyp universytetu, Proceedings of the Conference title. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova. рр. 24-26 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2001). Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv ; Irpin: Perun. 1440 р. [in Ukrainian].

Toftul, M. H. (2014). Suchasnyi slovnyk z etyky. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 416 р. [in Ukrainian].

Pro derzhavnu sluzhbu. № 889-VIII. (2015) [in Ukrainian].

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia. № 2493-III. (2001) [in Ukrainian].

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni… р. 6.

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 144.

Kurtov, A. I., Potikhenskyi, A. I. (2016). Sluzhbovyi etyket ta kultura sluzhbovoho spilkuvannia komandyra. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, Issue 2(47), рр. 220-225 [in Ukrainian].

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 144.

Krup’iak, L. B. (2015). Orhanizatsiia diialnosti…р. 59.

Yakubovskyi, O. (2011). Etyket derzhavnoho sluzhbovtsia… р. 145.

Khozhylo, I. I. (2009). Etyket u publichnomu administruvanni… р. 7.

Zahalni pravyla povedinky derzhavnykh sluzhbovtsiv ta posadovykh osib mistsevoho samovriaduvannia. № 158. (2016) [in Ukrainian].

Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket… p. 103.

Koliada, T. A. (2016). Teoriia ta praktyka normatyvnoho rehuliuvannia shchodo zovnishnoho vyhliadu pratsivnykiv. Molodyi vchenyi, № 5 (32), pp. 416-419 [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket… p.15.

Uzdienova, Yu. M. (2017). Kultura movlennia

Vasylevska, T. E. (2011). Etyka ta etyket… 113 р.

Dmytruk, L. (2016). Osoblyvosti ukrainskoho movlennievoho etyketu. Naukovyi visnyk MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho. Pedahohichni nauky, № 1 (52), pp. 273-277 [in Ukrainian].

Kushniriuk, V. M. (2013). Komunikatyvnyi etyket… 184 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

Державна служба