Вплив функціонування агломерацій на діяльність суб’єктів господарювання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212678

Ключові слова:

агломерація, заробітна плата, містобудування, податок на доходи фізичних осіб, регіональний розвиток, суб’єкти господарювання

Анотація

Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід формування та функціонування
агломерацій та їх вплив на національну економіку. Виявлено, що загалом чинник входження міст до агломерацій позитивно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, середню заробітну плату, обсяги податків на доходи фізичних осіб, що припадають на одного жителя. Проте показник кількості зареєстрованих у містах суб’єктів господарювання не може бути використаний для оцінювання впливу функціонування агломерацій на економіку, особливо якщо виключити з аналізу дані про обласні центри, які в Україні є центрами агломерацій.

Посилання

Mochernyi, S. V. (Ed.) (2000). Ahlomeratsiia. In Ekonomichna entsyklopediia. (Vol. 1, pp. 17). Kyiv : Vydavnychyi tsentr “Akademiia” ; Ternopil: Akademiia narodnoho hospodarstva [in Ukrainian].

Ota, K. (2020). The Posturban Phenomenon. Town-rural-farms. What about the provinces? URL : https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/26/what-about-the-provinces/58829/architects-in-agriculture.

Ukraine: Urbanization Review. World Bank’s Report. № ACS15060. (2015). URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/213551473856022449/Ukraine-Urbanization-review.

Melnykova, M. V., Hradoboieva, Ye. S. (2015). Velyki miski ahlomeratsii v Ukraini: osoblyvosti upravlinnia ta mozhlyvosti rozvytku. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Issue 3, pp. 121-125 [in Ukrainian].

Alforov, M. A. (2012). Urbanizatsiini protsesy v Ukraini v 1945 – 1991 rr. Donetsk: Donetske viddilennia NTSh ; TOV “Skhidnyi vydavnychyi dim”. 552 p. [in Ukrainian].

Biriukov, D. S. (2013). Suchasni problemy urbanizatsii v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki [in Ukrainian].

Governance of shrinkage – Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. URL : http://www.ufz.de/export/data/400/39029_WP7_D13_14_15_ FINAL_2.pdf.

Ukraina: Ohliad protsesiv urbanizatsii. (2015). URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf [in Ukrainian].

Tkachuk, A., Baranetskyi, T., Burkynskyi, B. [et al.] & Natalenko, N. (Ed.). (2017). Ahlomeratsii: mizhnarodnyi dosvid, tendentsii, vysnovky dlia Ukrainy. Kyiv: Instytut hromadianskoho suspilstva. pp. 26 [in Ukrainian].

Osypov, V. M., Kukosh, M. S. (2014). Konkurentospromozhnist miskykh ahlomeratsii: svitovi trendy ta perspektyvy formuvannia v Ukraini. Ekonomichni innovatsii, Issue 57, pp. 283-296 [in Ukrainian].

Kolko, J. & Glaeser, E. L. (Ed.). (2010). Urbanization, Agglomeration, and Coagglomeration of Service Industries. In Agglomeration Economics. [S. p.]: The University of Chicago Press. pp. 151-180.

Gardiner, B., Martin, R., Tyler, P. (2010). Does spatial agglomeration increase national growth? some evidence from Europe. Journal of Economic Geography. pp. 1-28.

Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy. № 3059-ІІІ. (2002) [in Ukrainian].

Derzhavni budivelni normy DBN 360-92** “Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen”. (2002). Kyiv: Derzhbud Ukrainy. 137 p. [in Ukrainian].

Derzhavni budivelni normy DBN B.2.2-12:2019 “Planuvannia i zabudova terytorii”. (2019). Kyiv: Minrehion Ukrainy. 177 p. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stvorennia pravovykh pidstav dlia utvorennia ahlomeratsii yak odniiei z form spivrobitnytstva terytorialnykh hromad. № 2637. (2019). [in Ukrainian].

Glaeser, E. L. (2010). Introduction. In Edward, L. Glaeser. Agglomeration Economics. [S. p.] : The University of Chicago Press. pp. 1-14.

The Economic Role of Cities. United Nations Human Settlements Programme. (2011). Nairobi: [s. n.]. pp. 8-10.

Overman, H. G., Gibbons, S., Tucci, A. (2009). The case for agglomeration economies. Manchester, UK: Manchester Independent Economic Review. pp. 26.

Pankeieva, A. M. (2019). Pryntsypy i metody delimitatsii terytorii zony vplyvu ahlomeratsii (na prykladi Kharkivskoho rehionu). (Candidates thesis). Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva imeni O. M. Beketova, m.; Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury [in Ukrainian].

Bohachov, S. V., Melnykova, M. V., Ustymenko, V. A. et al. (2017). Teoriia i praktyka upravlinnia rozvytkom miskykh ahlomeratsii. Kharkiv: TOV “Vodnyi spektr Dzh-Em-Py”. pp. 88 [in Ukrainian].

Terytorialnyi rozvytok v Ukraini: rozvytok ahlomeratsii ta subrehioniv. (2012). Kyiv: [s. n.]. pp. 7 [in Ukrainian].

Ukraine: Urbanization Review

Ibid.

Munitsypalna statystyka. URL : https://www.auc.org.ua/page/munitsipalna-statistika [in Ukrainian].

Blishchuk, K. M., Krupnyk, A. S., Matviishyn, Ye. H. [et al.] & Bilynska, M. M. (Ed.). (2014). Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Benchmarkinh. Kyiv: K.I.S. pp. 77 [in Ukrainian].

Kupalova, H. I. (2008). Teoriia ekonomichnoho analizu. Kyiv: Znannia. pp. 511 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

Економічна політика та фінанси