DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.63.2020.212678

Вплив функціонування агломерацій на діяльність суб’єктів господарювання

Є. Г. Матвіїшин, З. С. Горпинюк

Анотація


Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід формування та функціонування
агломерацій та їх вплив на національну економіку. Виявлено, що загалом чинник входження міст до агломерацій позитивно впливає на діяльність суб’єктів господарювання, середню заробітну плату, обсяги податків на доходи фізичних осіб, що припадають на одного жителя. Проте показник кількості зареєстрованих у містах суб’єктів господарювання не може бути використаний для оцінювання впливу функціонування агломерацій на економіку, особливо якщо виключити з аналізу дані про обласні центри, які в Україні є центрами агломерацій.


Ключові слова


агломерація; заробітна плата; містобудування; податок на доходи фізичних осіб; регіональний розвиток; суб’єкти господарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Mochernyi, S. V. (Ed.) (2000). Ahlomeratsiia. In Ekonomichna entsyklopediia. (Vol. 1, pp. 17). Kyiv : Vydavnychyi tsentr “Akademiia” ; Ternopil: Akademiia narodnoho hospodarstva [in Ukrainian].

Ota, K. (2020). The Posturban Phenomenon. Town-rural-farms. What about the provinces? URL : https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/26/what-about-the-provinces/58829/architects-in-agriculture.

Ukraine: Urbanization Review. World Bank’s Report. № ACS15060. (2015). URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/213551473856022449/Ukraine-Urbanization-review.

Melnykova, M. V., Hradoboieva, Ye. S. (2015). Velyki miski ahlomeratsii v Ukraini: osoblyvosti upravlinnia ta mozhlyvosti rozvytku. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, Issue 3, pp. 121-125 [in Ukrainian].

Alforov, M. A. (2012). Urbanizatsiini protsesy v Ukraini v 1945 – 1991 rr. Donetsk: Donetske viddilennia NTSh ; TOV “Skhidnyi vydavnychyi dim”. 552 p. [in Ukrainian].

Biriukov, D. S. (2013). Suchasni problemy urbanizatsii v konteksti natsionalnoi bezpeky Ukrainy. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki [in Ukrainian].

Governance of shrinkage – Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. URL : http://www.ufz.de/export/data/400/39029_WP7_D13_14_15_ FINAL_2.pdf.

Ukraina: Ohliad protsesiv urbanizatsii. (2015). URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf [in Ukrainian].

Tkachuk, A., Baranetskyi, T., Burkynskyi, B. [et al.] & Natalenko, N. (Ed.). (2017). Ahlomeratsii: mizhnarodnyi dosvid, tendentsii, vysnovky dlia Ukrainy. Kyiv: Instytut hromadianskoho suspilstva. pp. 26 [in Ukrainian].

Osypov, V. M., Kukosh, M. S. (2014). Konkurentospromozhnist miskykh ahlomeratsii: svitovi trendy ta perspektyvy formuvannia v Ukraini. Ekonomichni innovatsii, Issue 57, pp. 283-296 [in Ukrainian].

Kolko, J. & Glaeser, E. L. (Ed.). (2010). Urbanization, Agglomeration, and Coagglomeration of Service Industries. In Agglomeration Economics. [S. p.]: The University of Chicago Press. pp. 151-180.

Gardiner, B., Martin, R., Tyler, P. (2010). Does spatial agglomeration increase national growth? some evidence from Europe. Journal of Economic Geography. pp. 1-28.

Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy. № 3059-ІІІ. (2002) [in Ukrainian].

Derzhavni budivelni normy DBN 360-92** “Mistobuduvannia. Planuvannia i zabudova miskykh i silskykh poselen”. (2002). Kyiv: Derzhbud Ukrainy. 137 p. [in Ukrainian].

Derzhavni budivelni normy DBN B.2.2-12:2019 “Planuvannia i zabudova terytorii”. (2019). Kyiv: Minrehion Ukrainy. 177 p. [in Ukrainian].

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo stvorennia pravovykh pidstav dlia utvorennia ahlomeratsii yak odniiei z form spivrobitnytstva terytorialnykh hromad. № 2637. (2019). [in Ukrainian].

Glaeser, E. L. (2010). Introduction. In Edward, L. Glaeser. Agglomeration Economics. [S. p.] : The University of Chicago Press. pp. 1-14.

The Economic Role of Cities. United Nations Human Settlements Programme. (2011). Nairobi: [s. n.]. pp. 8-10.

Overman, H. G., Gibbons, S., Tucci, A. (2009). The case for agglomeration economies. Manchester, UK: Manchester Independent Economic Review. pp. 26.

Pankeieva, A. M. (2019). Pryntsypy i metody delimitatsii terytorii zony vplyvu ahlomeratsii (na prykladi Kharkivskoho rehionu). (Candidates thesis). Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet miskoho hospodarstva imeni O. M. Beketova, m.; Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury [in Ukrainian].

Bohachov, S. V., Melnykova, M. V., Ustymenko, V. A. et al. (2017). Teoriia i praktyka upravlinnia rozvytkom miskykh ahlomeratsii. Kharkiv: TOV “Vodnyi spektr Dzh-Em-Py”. pp. 88 [in Ukrainian].

Terytorialnyi rozvytok v Ukraini: rozvytok ahlomeratsii ta subrehioniv. (2012). Kyiv: [s. n.]. pp. 7 [in Ukrainian].

Ukraine: Urbanization Review

Ibid.

Munitsypalna statystyka. URL : https://www.auc.org.ua/page/munitsipalna-statistika [in Ukrainian].

Blishchuk, K. M., Krupnyk, A. S., Matviishyn, Ye. H. [et al.] & Bilynska, M. M. (Ed.). (2014). Prohnozuvannia rozvytku terytorii. Benchmarkinh. Kyiv: K.I.S. pp. 77 [in Ukrainian].

Kupalova, H. I. (2008). Teoriia ekonomichnoho analizu. Kyiv: Znannia. pp. 511 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Агломерація // Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний. Київ : Видавничий центр “Академія” ; Тернопіль : Академія народного господарства, 2000. С. 17.

2. Ota K. The Posturban Phenomenon. Town-rural-farms. What about the provinces? URL : https://www.cca.qc.ca/en/articles/issues/26/what-about-the-provinces/58829/architects-in-agriculture (date of using: 14.03.2020).

3. Ukraine: Urbanization Review. World Bank’s Report № ACS15060. 2015. P. 30.

4. Мельникова М. В., Градобоєва Є. С. Великі міські агломерації в Україні: особливості управління та можливості розвитку // Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 121—125.

5. Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945 – 1991 рр. : [монографія]. Донецьк : Донецьке відділення НТШ ; ТОВ “Східний видавничий дім”, 2012. 552 с.

6. Бірюков Д. С. Сучасні проблеми урбанізації в контексті національної безпеки України : аналіт. зап. 2013. URL : https://niss.gov.ua/doslidzhennya/nacionalna-bezpeka/suchasni-problemi-urbanizacii-v-konteksti-nacionalnoi-bezpeki (дата звернення: 21.02.2020).

7. Governance of shrinkage – Lessons learnt from analysis for urban planning and policy. URL : http://www.ufz.de/export/data/400/39029_WP7_D13_14_15_ FINAL_2.pdf  (date of using: 21.02.2020).

8. Україна: Огляд процесів урбанізації. 2015. URL : http://documents.worldbank.org/curated/en/787061473856627628/pdf/ACS15060-REVISED-PUBLIC-UKRANIAN-ukr-web-text-cover.pdf (дата звернення: 21.02.2020).

9. Агломерації: міжнародний досвід, тенденції, висновки для України : аналіт. зап. / А. Ткачук, Т. Баранецький, Б. Буркинський [та ін.] ; за ред. Н. Наталенко. Київ : Інститут громадянського суспільства, 2017. C. 26.

10. Осипов В. М., Кукош М. С. Конкурентоспроможність міських агломерацій: світові тренди та перспективи формування в Україні // Економічні інновації. 2014. Вип. 57. С. 283—296.

11. Kolko J. Urbanization, Agglomeration, and Coagglomeration of Service Industries // Agglomeration Economics / ed. : E. L. Glaeser. [S. p.] : The University of Chicago Press, 2010. pp. 151—180.

12. Gardiner B., Martin R., Tyler P.  Does spatial agglomeration increase national growth? some evidence from Europe // Journal of Economic Geography. 2010. P. 1—28.

13. Про Генеральну схему планування території України : Закон України № 3059-ІІІ від 07.02.2002 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 (дата звернення: 26.02.2020).

14. Державні будівельні норми ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”. Київ : Держбуд України, 2002. 137 с. [втратили чинність у 2019 р.].

15. Державні будівельні норми ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування і забудова територій”. Київ : Мінрегіон України, 2019. 177 c.

16. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення правових підстав для утворення агломерації як однієї з форм співробітництва територіальних громад : Проект Закону № 2637 від 19.12.2019 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67710 (дата звернення: 21.02.2020).

17. Glaeser E. L. Introduction // Agglomeration Economics / ed.: Edward L. Glaeser. [S. p.] : The University of Chicago Press, 2010. Р. 1—14.

18. The Economic Role of Cities. United Nations Human Settlements Programme. Nairobi : [s. n.], 2011. P. 8—10.

19. Overman H. G., Gibbons  S.,  Tucci A.  The case for agglomeration economies. Manchester, UK : Manchester Independent Economic Review, 2009. P. 26.

20. Панкеєва А. М. Принципи і методи делімітації територій зони впливу агломерації (на прикладі Харківського регіону) : дис. ... канд. техн. н. : спец. 05.23.20 “Містобудування та територіальне планування”. Харків ; Київ : Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова ; Київський національний університет будівництва і архітектури, 2019. C. 46.

21. Теорія і практика управління розвитком міських агломерацій : монографія / С. В. Богачов, М. В. Мельникова, В. А. Устименко [та ін.] ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Харків : ТОВ “Водний спектр Дж-Ем-Пи”, 2017. C. 88.

22. Територіальний розвиток в Україні: розвиток агломерацій та субрегіонів / Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Проекту “Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність” (USAID ЛІНК). Київ : [б. в.], 2012. C. 7.

23. Ukraine… P. 28.

24. Ibid.  P. 30.

25. Муніципальна статистика / Асоціація міст України. URL : https://www.auc.org.ua/page/munitsipalna-statistika (дата звернення: 27.02.2020).

26. Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посіб. з компакт-диском / К. М. Бліщук, А. С. Крупник, Є. Г. Матвіїшин [та ін.] ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської. Київ : К.І.С., 2014. C. 77.

27. Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2008. C. 511.

 

 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Є. Г. Матвіїшин, З. С. Горпинюк