Лібертаріанство у політико-правовому просторі національної та громадянської ідентичності

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217588

Ключові слова:

ідеологія, лібертаризм, державна політика, національна ідентичність, громадянська ідентичність, політичний курс, виклики і загрози

Анотація

Розглянуто недосліджену проблему впливу ідеології лібертаріанства на формування національної та громадянської свідомості. Доведено, що ідеологія лібертаріанства є руйнівною політичною технологією, спричиняє загрози процесам державотворення в Україні і є ідеологією викликів національній та громадянській ідентичності. Визначено, що ідеологія має визначальний вплив на формування державної політики, державного курсу забезпечення національної і громадської єдності Української держави.

Посилання

Politychna partiia. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/5.10 [in Ukrainian].

Sereda, Ye. “Sluhanaroduizm”. Yaku ideolohiiu spoviduie partiia vlady. URL : https://www.pravda.com.ua/articles/2019/12/16/7234910 [in Ukrainian].

Politychna partiia...

Pelahesha, N. (2008). Ukraina u smyslovykh viinakh postmodernu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti v umovakh hlobalizatsii. Kyiv: NISD. 288 p. [in Ukrainian].

Ibid. pp.165, 166.

Viter, D. V., Hlotov, B. B., Korkh, O. M., Reshetnichenko, A. V. (2012). Svitohliad, kultura, ideolohiia. Vyklyky hlobalizatsii. Kyiv: NAKKKiM. 160 p. [in Ukrainian].

Ibid. pp. 132, 133.

Bystrytskyi, Ye., Proleiev, S., Loznytsia, S., Zymovets, R., Kobets, R. (2018). Natsionalna identychnist i hromadianske suspilstvo. Kyiv: Dukh i Litera. pp. 152 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 304.

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia. Kyiv: Elha-N; Nika-Tsentr. pp. 4, 5 [in Ukrainian].

Stepyko, M. T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia. Kyiv: NISD. 336 p. [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. (2015). Suchasni informatsiini viiny. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”. 497 p. [in Ukrainian].

Ukrainski varianty, 1998, № 1, pp. 76-84 [in Ukrainian].

Smit, E. D. (1994). Natsionalna identychnist. Kyiv: Osnovy. 224 p. [in Ukrainian].

Hrabovskyi, S., Losiev, I., Ponomarov, V. (2018). Polityka (do)formuvannia modernoi ukrainskoi identychnosti. Nizhyn: Lysenko PP. 32 p. [in Ukrainian].

Tkachenko, V. (2016). Rosiia: identychnist ahresora. Kyiv: VTs “Akademiia”. pp. 74 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 120.

Ivashchenko, O. (Ed.). (1999). Hidens Entoni Sotsiolohiia. Kyiv: Osnovy. 726 p. [in Ukrainian].

Viter, D. V., Hlotov, B. B., Korkh, O. M., Reshetnichenko, A. V. (2012). Svitohliad, kultura, ideolohiia… 160 р. [in Ukrainian].

Boaz, D. & Protsenko, O., Lisovyi, V. (2009). Kliuchovi poniattia libertaryzmu. In Liberalizm. Kyiv: Smoloskyp. pp. 443 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 35.

Ibid. pp. 33.

Ibid. pp. 343.

Ibid. pp. 196-198.

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia... 584 s.

Hetmanchuk, M. P., Hryshchuk, V. K., Turchyn, Ya. B. & Hetmanchuk, M. P. (Ed.). (2011). Politolohiia. Kyiv: Znannia. pp. 294-330 [in Ukrainian].

Dziubko, I. S., Levkivskyi, K. M. (Eds.). (2001). Politolohiia. Kyiv: Vyshcha shkola. pp. 324, 325 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. URL : https://www.president.gov.ua/documents/constitution [in Ukrainian].

Bashlakov, S., Zolotorov, V., Khokhlov, V. (2019). Libertarianska perspektyva. Vid postkomunizmu do vilnoho suspilstva. Kyiv: Nika-Tsentr. 336 p. [in Ukrainian].

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia... 584 p.

Ibid. pp. 477.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. № 2469-VIII. (2018) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління