DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217588

Лібертаріанство у політико-правовому просторі національної та громадянської ідентичності

Г. С. Боровська

Анотація


Розглянуто недосліджену проблему впливу ідеології лібертаріанства на формування національної та громадянської свідомості. Доведено, що ідеологія лібертаріанства є руйнівною політичною технологією, спричиняє загрози процесам державотворення в Україні і є ідеологією викликів національній та громадянській ідентичності. Визначено, що ідеологія має визначальний вплив на формування державної політики, державного курсу забезпечення національної і громадської єдності Української держави.

Ключові слова


ідеологія; лібертаризм; державна політика; національна ідентичність; громадянська ідентичність; політичний курс; виклики і загрози

Повний текст:

PDF

Посилання


Politychna partiia. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/5.10 [in Ukrainian].

Sereda, Ye. “Sluhanaroduizm”. Yaku ideolohiiu spoviduie partiia vlady. URL : https://www.pravda.com.ua/articles/2019/12/16/7234910 [in Ukrainian].

Politychna partiia...

Pelahesha, N. (2008). Ukraina u smyslovykh viinakh postmodernu: transformatsiia ukrainskoi natsionalnoi identychnosti v umovakh hlobalizatsii. Kyiv: NISD. 288 p. [in Ukrainian].

Ibid. pp.165, 166.

Viter, D. V., Hlotov, B. B., Korkh, O. M., Reshetnichenko, A. V. (2012). Svitohliad, kultura, ideolohiia. Vyklyky hlobalizatsii. Kyiv: NAKKKiM. 160 p. [in Ukrainian].

Ibid. pp. 132, 133.

Bystrytskyi, Ye., Proleiev, S., Loznytsia, S., Zymovets, R., Kobets, R. (2018). Natsionalna identychnist i hromadianske suspilstvo. Kyiv: Dukh i Litera. pp. 152 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 304.

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia. Kyiv: Elha-N; Nika-Tsentr. pp. 4, 5 [in Ukrainian].

Stepyko, M. T. (2011). Ukrainska identychnist: fenomen i zasady formuvannia. Kyiv: NISD. 336 p. [in Ukrainian].

Pocheptsov, H. (2015). Suchasni informatsiini viiny. Kyiv: Vyd. dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”. 497 p. [in Ukrainian].

Ukrainski varianty, 1998, № 1, pp. 76-84 [in Ukrainian].

Smit, E. D. (1994). Natsionalna identychnist. Kyiv: Osnovy. 224 p. [in Ukrainian].

Hrabovskyi, S., Losiev, I., Ponomarov, V. (2018). Polityka (do)formuvannia modernoi ukrainskoi identychnosti. Nizhyn: Lysenko PP. 32 p. [in Ukrainian].

Tkachenko, V. (2016). Rosiia: identychnist ahresora. Kyiv: VTs “Akademiia”. pp. 74 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 120.

Ivashchenko, O. (Ed.). (1999). Hidens Entoni Sotsiolohiia. Kyiv: Osnovy. 726 p. [in Ukrainian].

Viter, D. V., Hlotov, B. B., Korkh, O. M., Reshetnichenko, A. V. (2012). Svitohliad, kultura, ideolohiia… 160 р. [in Ukrainian].

Boaz, D. & Protsenko, O., Lisovyi, V. (2009). Kliuchovi poniattia libertaryzmu. In Liberalizm. Kyiv: Smoloskyp. pp. 443 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 35.

Ibid. pp. 33.

Ibid. pp. 343.

Ibid. pp. 196-198.

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia... 584 s.

Hetmanchuk, M. P., Hryshchuk, V. K., Turchyn, Ya. B. & Hetmanchuk, M. P. (Ed.). (2011). Politolohiia. Kyiv: Znannia. pp. 294-330 [in Ukrainian].

Dziubko, I. S., Levkivskyi, K. M. (Eds.). (2001). Politolohiia. Kyiv: Vyshcha shkola. pp. 324, 325 [in Ukrainian].

Konstytutsiia Ukrainy. URL : https://www.president.gov.ua/documents/constitution [in Ukrainian].

Bashlakov, S., Zolotorov, V., Khokhlov, V. (2019). Libertarianska perspektyva. Vid postkomunizmu do vilnoho suspilstva. Kyiv: Nika-Tsentr. 336 p. [in Ukrainian].

Kolodii, A. (Ed.). (2000). Politolohiia... 584 p.

Ibid. pp. 477.

Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy. № 2469-VIII. (2018) [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Політична партія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/5.10 (дата звернення: 12.06.2020).

2. Середа Є. “Слуганародуїзм”. Яку ідеологію сповідує партія влади. URL : https://www.pravda.com.ua/articles/2019/12/16/7234910/ (дата звернення: 12.06.2020).

6. Політична партія...

3. Пелагеша Н. Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації. Київ : НІСД, 2008. 288 с.

4. Там само. С. 165, 166.

5. Вітер Д. В., Глотов Б. Б., Корх О. М., Решетніченко А. В. Світогляд, культура, ідеологія. Виклики глобалізації : монографія. Київ : НАКККіМ, 2012. 160 с.

6. Там само. С. 132, 133.

7. Бистрицький Є., Пролеєв С., Лозниця С., Зимовець Р., Кобець Р. Національна ідентичність і громадянське суспільство. Київ : Дух і Літера, 2018. С. 152.

8. Там само. С. 304.

9. Полiтологiя : пiдручник / за наук. ред. А. Колодiй. Київ : Ельга-Н; Нiка-Центр, 2000. С. 4, 5.

10. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування. Київ : НІСД, 2011. 336 с.

11. Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни. Київ : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2015. 497 с.

12. Українські варіанти. 1998.  № 1. С. 76—84.

13. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / пер. з англ. П. Таращук. Київ : Основи, 1994. 224 с.

14. Грабовський С., Лосєв І., Пономарьов В. Політика (до)формування модерної української ідентичності. Ніжин : Лисенко ПП, 2018.  32 с.

15. Ткаченко В. Росія: ідентичність агресора: монографія. Київ : ВЦ “Академiя”, 2016. С. 74.

16. Там само. С. 120.

17. Гіденс Е. Соцiологiя / пер. з англ. В. Шовкун, А. Олiйник ; наук. ред. пер. О. Iващенко. Київ : Основи, 1999. 726 с.

18. Вітер Д. В., Глотов Б. Б., Корх О. М., Решетніченко А. В. Світогляд, культура, ідеологія... 160 с.

19. Боаз Д. Ключові поняття лібертаризму // Лібералізм : антологія / упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. Київ : Смолоскип, 2009. С. 443.

20. Там само. С. 35.

21. Там само. С. 33.

22. Там само. С. 343.

23. Там само. С. 196—198.

24. Полiтологiя... 584 с.

25. Гетьманчук М. П., Грищук В. К., Турчин Я. Б. [та ін.]. Політологія : навч. посіб. / за заг. ред. М. П. Гетьманчука. Київ : Знання, 2011. С. 294—330.

26. Полiтологiя : пiдручник / за заг. ред. I. С. Дзюбка, К. М. Левкiвського. 2-ге вид., випр. і доп. Київ : Вища школа, 2001. С. 324, 325.

27. Конституція України. URL : https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення: 12.06.2020).

28. Башлаков С., Золоторьов В., Хохлов В. Лібертаріанська перспектива. Від посткомунізму до вільного суспільства. Київ : Ніка-Центр, 2019. 336 с.

29. Полiтологiя... 584 с.

30. Там само. С. 477.

31. Про національну безпеку України : Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 12.06.2020).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Г. С. Боровська