Публічні послуги у сфері публічного управління: теоретичні аспекти

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217589

Ключові слова:

публічні послуги, публічне управління, держава, органи влади, споживачі, населення

Анотація

Розглянуто теоретичні підходи до здійснення публічних послуг у сфері публічного управління. Проаналізовано різні підходи до трактування сутності поняття “публічні послуги” і на основі цього представлено авторське розуміння згаданого поняття. Розглянуто класифікаційні підходи до розуміння публічних послуг. Представлено алгоритм надання публічних послуг у сфері публічного управління. Обґрунтовано процедуру здійснення публічних послуг, враховуючи надавачів та споживачів у сфері публічного управління. Аргументовано, що публічні послуги є ширшим поняттям, аніж державні послуги.

Посилання

Pro shvalennya Kontseptsiyi rozvytky systemy nadannya administratyvnyh poslug organamy vykonavchoyi vlady. № 90-р. (2006) [in Ukrainian].

Venediktova, І. V. (2009). Yurydychna pryroda publichnyh poslug. Visnyk Harkivskogo natsionalnogo universytetu, № 841, pp. 88-91 [in Ukrainian].

Pysarenko, G. М. (2005). Administratyvni poslygy v Ukraini. Aktualni problem derzavy i prava, № 26, pp. 160-165 [in Ukrainian].

Hrytsenko, E. V., Sheveleva, N. A. (Eds.). (2007). Publichnye uslugi: pravovoye regulirovaniye (rossiyskyy i zarybeznyy opyt). Moskva: Volters Klyver. 256 p. [in Russian].

Shabatina, І. (2006). Dosvid krain EU z nadannya publichnyh poslug naselennyu. Aktualni problem derzavnogo upravlinnya, Issue 2 (24), pp. 92-99 [in Ukrainian].

Shyndel, U. А. (2013). Zmist nadannya publichnyh poslug u skladi zlochuny, peredbachenomy st. 365-2 Kryminalnogo kodeksu Ukrainy. Visnyk Harkivskogo natsionalnogo universytetu, pp. 173-177 [in Ukrainian].

Chausovska, S. І. (2017). Ponyattya publichnyh poslug ta yih klasyfikatsiya. Derzava ta regiony, № 1(57), pp. 102-108 [in Ukrainian].

Sharov, U. P., Suhinin, D. V. (2008). Munitsypalni poslugy: shljah do vysokoyi yakosti. Melitopol: Vydavnychyi Budynok MMD. 136 p. [in Ukrainian].

Gorbatyuk, V. Ponjattja ta vydy publichnyh poslug u sferi upravlinnya derzavnymy finansamy. URL : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64. exe?C21COM=2&I21DBN= UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_ FILE_DOWNLOAD=1&Image _file_name=PDF/apdyo_2012_3_16.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління