DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217606

Принципи взаємодії органів державної влади і громадських структур як основа гармонізації суспільства

В. О. Ундір

Анотація


Охарактеризовано рівні співпраці між державними і громадськими структурами: інформування про діяльність державних органів влади, яке здатне видозмінити уявлення про владу, що склалося в суспільній думці, а отже, сформувати позитивний або негативний імідж; консультування, коли влада запитує громадськість щодо думки про конкретну політику, напрями розвитку чи інші державні ініціативи;  діалог як двосторонню комунікацію про потенційно спільні цілі з метою розробки конкретної політики; партнерство як вищий рівень спільного державно-громадського управління із взаємними обов’язками кожної сторони. Визначено три основні принципи взаємовідносин органів державної влади з громадськістю, без дотримання яких співпраця буде неефективною: 1) участь громадськості у процесі прийняття державно-управлінських рішень; 2)  соціальна довіра, яка передбачає повагу, взаємну надійність і чесну взаємодію між суб’єктами та секторами громадянського суспільства та органами державної влади; 3) відповідальність, прозорість та підзвітність. Обґрунтовано основні перешкоди для дотримання принципів забезпечення ефективної координації та співробітництва між державними органами влади та громадськими структурами. На основі аналізу функцій та принципів взаємовідносин між досліджуваними суб’єктами визначено основні шляхи подолання бар’єрів, які утруднюють необхідну співпрацю.

Ключові слова


державні органи влади; громадськість; взаємовідносини; співробітництво; принципи; участь; довіра; підзвітність; взаємозалежність

Повний текст:

PDF

Посилання


Polishkevych, L. (2016). Teoretychni zasady vzaiemodii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia z hromadskistiu. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Issue 4 (49), Vol. 1, pp. 282 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 283.

Zavalna, Zh. (2010). Shchodo pytannia vrehuliuvannia vzaiemodii orhaniv publichnoi vlady u dohovirnykh formakh. Pravo Ukrainy, № 7, pp. 178 [in Ukrainian].

Public Participation Guide: Introduction to Public Participation. What is public participation? URL : https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-introduction-public-participation.

Kjejner, C., Lind, L., Toldi, K., Fisk, S., Berger, D. (2013). Rukovodstvo fasilitatora: Kak privesti gruppu k prinjatiju sovmestnogo reshenija. Moskva: Izd-vo Dmitrija Lazareva. 354 p. [in Russian].

Schwarz, R. The Skilled Facilitator. A Comprehensive Resource for Consultants Facilitators Managers rrainers and·Coaches New and Revised. URL : https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/HEN572/um/14._Roger_Schwarz_Skilled_Facilitator_Ch_4.pdf.

Kjejner, C., Lind, L., Toldi, K., Fisk, S., Berger, D. (2013). Rukovodstvo fasilitatora... 354 p.

About the IAF. Our Past, Present & Future. URL : https://www.iaf-world.org/site/about.

Social Trust and Honesty in Government: A Causal Mechanisms Approach. Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. (2004). [B. m.]: University of Gothenburg. pp. 18.

Tanny, F. Т. (2019). Trust in Government: Factors Affecting Public Trust and Distrust. Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration, № 12, June, pp. 52.

Barnes, C., Gill, D. (2000). Declining government performance? Why citizens don’t trust government. State Services Commission Working Paper, № 9, рр. 4; 9.

Verducci, S., Schrцer, A., Anheier, H., Toepler, S. (Eds). (2010). Social Trust. International Encyclopedia of Civil Society. New-York. URL : https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_68.

Surmin, Yu. P., Mykhnenko, A. M., Krushelnytska, T. P. (Eds.). (2011). Vzaiemodiia orhaniv derzhavnoi vlady ta hromadianskoho suspilstva. Kyiv: NADU. 183 p. [in Ukrainian].

Bovens, M. (2007). Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, № 13(4), pp. 448.

Thomas, J., Min, Su. (2013). Citizen, customer, partner: What should be the role of the public in public management in China? А paper for the UMDCIPE conference on Collaboration among Government, Market, and Society, 26 May, pp. 182-207.

Finn, P. (1994). Public trust and public accountability. Griffith Law Review, Vol. 3, № 2, P. 228; 233.

Verner, Ya. Kontseptsiia “pidzvitnosti”. URL : http://agree-europe.de/images/Expertenbeitraege/Expertenbeitrag_Jann_UKR.pdf [in Ukrainian].

Public accountability: A matter of trust and confidence. A discussion paper. (2019). URL : https://oag.parliament.nz/2019/public-accountability/docs/public-accountability.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Полішкевич Л. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю // Ефективність державного управління. 2016. Вип. 4 (49). Ч. 1. С. 282.

2. Там само. С. 283.

3. Завальна Ж. Щодо питання врегулювання взаємодії органів публічної влади у договірних формах // Право України. 2010. № 7. С. 178.

4. Public Participation Guide: Introduction to Public Participation. What is public participation? URL : https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-introduction-public-participation (date of using: 20.07.2020).

5. Кэйнер C., Линд Л., Толди К., Фиск С., Бергер Д. Руководство фасилитатора: Как привести группу к принятию совместного решения. Москва : Изд-во Дмитрия Лазарева, 2013. 354 с.

6. Schwarz R. The Skilled Facilitator.  A Comprehensive Resource for Consultants Facilitators Managers rrainers and·Coaches New and Revised. URL : https://is.muni.cz/el/1423/podzim2010/HEN572/um/14._Roger_Schwarz_Skilled_Facilitator_Ch_4.pdf (date of using: 23.05.2020).

7. Кэйнер C., Линд Л., Толди К., Фиск С., Бергер Д. Руководство фасилитатора… 354 с.

8. About the IAF. Our Past, Present & Future. URL : https://www.iaf-world.org/site/about (date of using: 17.06.2020).

9. Social Trust and Honesty in Government: A Causal Mechanisms Approach. Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. [S. p.] : University of Gothenburg, 2004. Р. 18.

10. Tanny F. Т. Trust in Government: Factors Affecting Public Trust and Distrust // Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration. 2019. № 12. June. Р. 52.

11. Barnes C., Gill D. Declining government performance? Why citizens don’t trust government // State Services Commission Working Paper. 2000. № 9. P. 4; 9.

12. Verducci S., Schröer A., Anheier H., Toepler S. (eds). Social Trust. International Encyclopedia of Civil Society. New-York, 2010. URL : https://doi.org/10.1007/978-0-387-93996-4_68 (date of using: 17.06.2020).

13. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства : навч. посіб. / за наук. ред. д. соц. н., проф. Ю. П. Сурміна, д. iст. н., проф. А. М. Михненка; авт. кол. : Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька [та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. 183 с.

14. Bovens M. Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework // European Law Journal. 2007. № 13(4). Р. 448.

15. Thomas J., Min Su. Citizen, customer, partner: What should be the role of the public in public management in China? // А paper for the UMDCIPE conference on Collaboration among Government, Market, and Society. 2013. 26 May. Р. 182—207.

16. Finn P. Public trust and public accountability // Griffith Law Review. 1994. Vol. 3. № 2. P. 228; 233.

17. Вернер Я. Концепція “підзвітності”. URL : http://agree-europe.de/images/Expertenbeitraege/Expertenbeitrag_Jann_UKR.pdf (дата звернення: 19.06.2020).

18. Public accountability: A matter of trust and confidence. A discussion paper. 2019. Р. 9. URL : https://oag.parliament.nz/2019/public-accountability/docs/public-accountability.pdf (date of using: 17.06.2020).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 В. О. Ундір