DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217609

Якість вищої освіти в контексті експертних оцінок роботодавців Східної України: аналіз результатів опитування та напрями вдосконалення механізмів державного управління

С. А. Мороз

Анотація


Обґрунтовано важливість прийняття до уваги суб’єктами забезпечення якості вищої освіти думки роботодавців щодо рівня якості вищої освіти. Подано результати аналізу опитування роботодавців, де з’ясовано їх думку щодо якості вищої освіти в Україні на державному та організаційному рівнях, а також визначено напрями вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного управління її забезпеченням. Запропоновано механізм залучення роботодавців до реалізації змісту освітніх програм. Звернено увагу на місце і роль держави у забезпеченні ефективності використання цього механізму.

Ключові слова


якість вищої освіти; опитування роботодавців; державне управління забезпеченням якості вищої освіти; вдосконалення механізмів державного управління забезпеченням якості вищої освіти; заклади вищої освіти; акредитація освітніх програм

Повний текст:

PDF

Посилання


QS World University Ranking – 2020. University Ranking. Quacquarelli Symonds. URL : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020.

V Ukraini isnuie kadrovyi holod, i tsiu problemu maiut vyrishuvaty derzhava ta vyshcha osvita. (2020). URL : https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-isnuye-kadrovij-golod-i-cyu-problemu-mayut-virish-61429 [in Ukrainian].

Pro vdoskonalennia vyshchoi osvity v Ukraini. № 210/2020. (2020) [in Ukrainian].

Moroz, V. M., Sadkovyi, V. P., Babaiev, V. M., Moroz, S. A. (2018). Onlain opytuvannia studentiv u systemi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. Informatsiini tekhnolohii ta zasoby navchannia, № 6. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 [in Ukrainian].

Kononenko, V. V., Lapshyn, S. A., Pylypenko, T. I. (2020). Derzhavno-hromadske upravlinnia osvitoiu v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/4.pdf [in Ukrainian].

Ozarovska, A. V. (2019). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam yakosti u sferi vyshchoi osvity. [Сandidate’s thesis]. Kharkiv : [b. v.]. 20 р. [in Ukrainian].

Opar, N. V. (2019). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam yakosti vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Сandidate’s thesis]. Ivano-Frankivsk : [b. v.]. 20 p. [in Ukrainian].

Vavreniuk, S. A., Cadkovyi, V. P., Dombrovska, S. M., Shvedun, V. O. (2019). Derzhavne upravlinnia vykhovnym protsesom v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy. Kharkiv: NUTsZU. 352 p. [in Ukrainian].

Semenets-Orlova, I. A. (2018). Derzhavne upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini: teoretychni zasady. Kyiv: YuSTON. 420 p. [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M. (2015). Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ v konteksti zmistu mekhanizmiv mizhnarodnoi spivpratsi. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, Issue 43 (47), pp. 100-112 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2017). Derzhavne upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v konteksti norm mizhnarodnykh standartiv yakosti: pryntsyp protsesnoho pidkhodu, Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyi dosvid, Proceedings of Conference Title. Odesa : [b. v.]. pp. 365, 366 [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M., Dombrovska, C. M. (2016). Frantsuzka model pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv: osoblyvosti rozbudovy ta perspektyvy vykorystannia dlia rozvytku trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ. Visnyk NUTsZU, Issue 1 (4), pp. 213-222 [in Ukrainian].

Yevropeiska asotsiatsiia zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). Kyiv: TOV “TsS”. pp. 9 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Yakist vyshchoi osvity yak determinanta dobrobutu liudyny ta derzhavy: otsinka studentiv vitchyznianykh ZVO. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, № 4. URL : https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5203 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Riven vidpovidnist universytetskykh znan vymoham rynku pratsi: analiz dumky studentiv vitchyznianykh ZVO ta napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv derzhanoho upravlinnia systemoiu vyshchoi osvity. Visnyk NUTsZU, Issue 2 (11), pp. 303-315 [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2012). Tekhnolohiia rozrobky anket dlia monitorynhovykh doslidzhen osvitnikh problem. Mykolaiv: OIPPO. 32 p. [in Ukrainian].

Moore, D. A., Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological Review, № 115(2), pp. 502-517.

Krizan, Z., Windschitl, Р. (2007). The influence of outcome desirability on optimism. Psychological Bulletin, № 133(1), рр. 95-121.

Taylor, S. E., Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, № 103(2), рр. 193-210.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. QS World University Ranking – 2020. University Ranking. Quacquarelli Symonds. URL : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020 (date of using: 15.06.2020).

2. В Україні існує кадровий голод, і цю проблему мають вирішувати держава та вища освіта. 2020. URL : https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-isnuye-kadrovij-golod-i-cyu-problemu-mayut-virish-61429 (дата звернення: 15.06.2020).

3. Про вдосконалення вищої освіти в Україні : Указ Президента України
№ 210/2020 від 03.06.2020 р. URL : https://www.president.gov.ua/documents/2102020-34045 (дата звернення: 15.06.2020).

4. Мороз В. М., Садковий В. П., Бабаєв В. М., Мороз С. А. Онлайн опитування студентів у системі забезпечення якості вищої освіти // Інформаційні технології та засоби навчання. 2018. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 (дата звернення: 15.06.2020).

5. Кононенко В. В., Лапшин С. А., Пилипенко Т. І. Державно-громадське управління освітою в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/4.pdf (дата звернення: 15.06.2020).

6. Озаровська А. В. Державне управління забезпеченням якості у сфері вищої освіти : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. н. із держ. упр.: спец. 25.00.02. Харків : [б. в.], 2019. 20 с.

7. Опар Н. В. Державне управління забезпеченням якості вищої освіти України в умовах євроінтеграції : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. к. н. із держ. упр.: спец. 25.00.01. Івано-Франківськ : [б. в.], 2019. 20 с.

8. Вавренюк С. А., Cадковий В. П., Домбровська С. М., Шведун В. О. Державне управління виховним процесом в закладах вищої освіти України. Харків : НУЦЗУ, 2019. 352 с.

9. Семенець-Орлова І. А. Державне управління освітніми змінами в Україні: теоретичні засади : монографія. Київ : ЮСТОН, 2018. 420 с.

10. Мороз С. А., Мороз В. М. Підвищення якості трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ в контексті змісту механізмів міжнародної співпраці // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. 2015. Вип. 43 (47). С. 100—112.

11. Мороз С. А. Державне управління якістю вищої освіти в контексті норм міжнародних стандартів якості: принцип процесного підходу // Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (27 жовтня 2017 р.). Одеса : [б. в.], 2017. С. 365, 366.

12. Мороз С. А., Мороз В. М., Домбровська C. М. Французька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ // Вісник НУЦЗУ. 2016. Вип. 1 (4). С. 213—222.

13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) / Європейська асоціація забезпечення якості вищої освіти. Київ : ТОВ “ЦС”, 2015. С. 9.

14. Мороз С. А. Якість вищої освіти як детермінанта добробуту людини та держави: оцінка студентів вітчизняних ЗВО // Публічне адміністрування та національна безпека. 2019. № 4. URL : https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5203 (дата звернення: 15.06.2020).

15. Мороз С. А. Рівень відповідності університетських знань вимогам ринку праці: аналіз думки студентів вітчизняних ЗВО та напрями вдосконалення механізмів держаного управління системою вищої освіти // Вісник НУЦЗУ. 2019. Вип. 2 (11). С. 303—315. (Серія “Державне управління”).

16. Лукіна Т. О. Технологія розробки анкет для моніторингових досліджень освітніх проблем : метод. реком. Миколаїв : ОІППО, 2012. 32 с.

17. Moore D. A., Healy P. J. The trouble with overconfidence // Psychological Review. 2008. № 115(2). Р. 502—517.

18. Krizan Z., Windschitl Р. The influence of outcome desirability on optimism // Psychological Bulletin. 2007. № 133(1). Р. 95—121.

19. Taylor S. E., Brown J. D. Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health // Psychological Bulletin. 1988. № 103(2). Р. 193—210.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 С. А. Мороз