Якість вищої освіти в контексті експертних оцінок роботодавців Східної України: аналіз результатів опитування та напрями вдосконалення механізмів державного управління

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217609

Ключові слова:

якість вищої освіти, опитування роботодавців, державне управління забезпеченням якості вищої освіти, вдосконалення механізмів державного управління забезпеченням якості вищої освіти, заклади вищої освіти, акредитація освітніх програм

Анотація

Обґрунтовано важливість прийняття до уваги суб’єктами забезпечення якості вищої освіти думки роботодавців щодо рівня якості вищої освіти. Подано результати аналізу опитування роботодавців, де з’ясовано їх думку щодо якості вищої освіти в Україні на державному та організаційному рівнях, а також визначено напрями вдосконалення змісту та практики використання механізмів державного управління її забезпеченням. Запропоновано механізм залучення роботодавців до реалізації змісту освітніх програм. Звернено увагу на місце і роль держави у забезпеченні ефективності використання цього механізму.

Посилання

QS World University Ranking – 2020. University Ranking. Quacquarelli Symonds. URL : https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020.

V Ukraini isnuie kadrovyi holod, i tsiu problemu maiut vyrishuvaty derzhava ta vyshcha osvita. (2020). URL : https://www.president.gov.ua/news/v-ukrayini-isnuye-kadrovij-golod-i-cyu-problemu-mayut-virish-61429 [in Ukrainian].

Pro vdoskonalennia vyshchoi osvity v Ukraini. № 210/2020. (2020) [in Ukrainian].

Moroz, V. M., Sadkovyi, V. P., Babaiev, V. M., Moroz, S. A. (2018). Onlain opytuvannia studentiv u systemi zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. Informatsiini tekhnolohii ta zasoby navchannia, № 6. URL : https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2415 [in Ukrainian].

Kononenko, V. V., Lapshyn, S. A., Pylypenko, T. I. (2020). Derzhavno-hromadske upravlinnia osvitoiu v Ukraini. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, № 1. URL : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/4.pdf [in Ukrainian].

Ozarovska, A. V. (2019). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam yakosti u sferi vyshchoi osvity. [Сandidate’s thesis]. Kharkiv : [b. v.]. 20 р. [in Ukrainian].

Opar, N. V. (2019). Derzhavne upravlinnia zabezpechenniam yakosti vyshchoi osvity Ukrainy v umovakh yevrointehratsii [Сandidate’s thesis]. Ivano-Frankivsk : [b. v.]. 20 p. [in Ukrainian].

Vavreniuk, S. A., Cadkovyi, V. P., Dombrovska, S. M., Shvedun, V. O. (2019). Derzhavne upravlinnia vykhovnym protsesom v zakladakh vyshchoi osvity Ukrainy. Kharkiv: NUTsZU. 352 p. [in Ukrainian].

Semenets-Orlova, I. A. (2018). Derzhavne upravlinnia osvitnimy zminamy v Ukraini: teoretychni zasady. Kyiv: YuSTON. 420 p. [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M. (2015). Pidvyshchennia yakosti trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ v konteksti zmistu mekhanizmiv mizhnarodnoi spivpratsi. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity, Issue 43 (47), pp. 100-112 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2017). Derzhavne upravlinnia yakistiu vyshchoi osvity v konteksti norm mizhnarodnykh standartiv yakosti: pryntsyp protsesnoho pidkhodu, Reformuvannia publichnoho upravlinnia ta administruvannia: teoriia, praktyka, mizhnarodnyi dosvid, Proceedings of Conference Title. Odesa : [b. v.]. pp. 365, 366 [in Ukrainian].

Moroz, S. A., Moroz, V. M., Dombrovska, C. M. (2016). Frantsuzka model pidhotovky naukovo-pedahohichnykh kadriv: osoblyvosti rozbudovy ta perspektyvy vykorystannia dlia rozvytku trudovoho potentsialu vitchyznianykh VNZ. Visnyk NUTsZU, Issue 1 (4), pp. 213-222 [in Ukrainian].

Yevropeiska asotsiatsiia zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v Yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity (ESG). Kyiv: TOV “TsS”. pp. 9 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Yakist vyshchoi osvity yak determinanta dobrobutu liudyny ta derzhavy: otsinka studentiv vitchyznianykh ZVO. Publichne administruvannia ta natsionalna bezpeka, № 4. URL : https://doi.org/10.25313/2617-572X-2019-4-5203 [in Ukrainian].

Moroz, S. A. (2019). Riven vidpovidnist universytetskykh znan vymoham rynku pratsi: analiz dumky studentiv vitchyznianykh ZVO ta napriamy vdoskonalennia mekhanizmiv derzhanoho upravlinnia systemoiu vyshchoi osvity. Visnyk NUTsZU, Issue 2 (11), pp. 303-315 [in Ukrainian].

Lukina, T. O. (2012). Tekhnolohiia rozrobky anket dlia monitorynhovykh doslidzhen osvitnikh problem. Mykolaiv: OIPPO. 32 p. [in Ukrainian].

Moore, D. A., Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological Review, № 115(2), pp. 502-517.

Krizan, Z., Windschitl, Р. (2007). The influence of outcome desirability on optimism. Psychological Bulletin, № 133(1), рр. 95-121.

Taylor, S. E., Brown, J. D. (1988). Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health. Psychological Bulletin, № 103(2), рр. 193-210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

Механізми державного управління