DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217614

Механізми державного управління сталим розвитком аграрного сектора та сільських територій

Л. О. Польська

Анотація


Досліджено нормативно-правовий та інституційно-адміністративний механізм державного управління сталим розвитком аграрного сектору та сільських територій. Проаналізовано міжнародний досвід запровадження принципів сталого розвитку. На основі проведеного аналізу запропоновано алгоритм запровадження основ концепції сталого розвитку України, а саме: прийняття національної стратегії сталого розвитку “Україна – 2030”, відповідно до Глобальних цілей сталого розвитку (далі – ЦСР), прийнятих Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 25 вересня 2015 р. “Перетворення нашого світу: Порядок денний сталого розвитку 2030”, який вміщує 17 Глобальних ЦСР до 2030 р.; Указу Президента України “Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року” від 30.09.2019 р. Зазначено, що в рамках національної стратегії повинна бути розроблена програма сталого розвитку аграрного сектору та сільських територій. Адже для досягнення 2-ї Цілі “Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування та сприяння сталому сільському господарству” саме аграрний сектор та сільські громади мають вирішальну роль. Запропоновано удосконалення адміністративно-інституціонального механізму управління сталим розвитком, а саме створення державного комітету із сталого розвитку, підпорядкованого Кабінету Міністрів України, для здійснення координаційної діяльності всіх міністерств та відомств у напрямку запровадження стратегії сталого розвитку. Розглянуто методи побудови механізмів державного управління сталим розвитком, які враховують інтереси усіх зацікавлених сторін, базуються на моделі “державно-приватного” партнерства, а також методах горизонтальної та вертикальної інтеграції, враховуючи альтернативи розвитку держави, специфіку аграрного сектору економіки, потреб сільських територіальних громад у напрямку досягнення ЦСР.

Ключові слова


цілі сталого розвитку; механізми державного управління; аграрний сектор; сільські територіальні громади

Повний текст:

PDF

Посилання


Smyrnova, I. I., Myhailyuta, Ye. I. (2018). Stalyi rosvytok v Ukraini: teoretychni aspect. Economichnyi visnyk Donbasu, № 1 (51), pp. 10-14 [in Ukrainian].

Shpyliova, Yu. B. (2019). Stalyi rosvytok silskyh terytorii Ukrainy v umovah detsentralizatsii vlady. Kyiv: ProfKnyga. 308 p. [in Ukrainian].

Kononenko, O. (2019). Transformation of land relations regulation mechanism throughout the rural sustainable development context. Agricultural and resource Economics: International Scientific E-Journal, № 1, Vol. 5, pp. 19-36.

Lupenko, Yu. O. (2017). Stan ta perspectyvy stalogo rosvytku silskyh terytorii. Economica APK, № 6, pp. 7-10 [in Ukrainian].

Dopovid Vsesvitnioi komisii z pytan dovkillia ta rosvytku “Nashe spilne maibutnie”. Resolyucia OON 14/14 vid 16 chervnia 1987 roku. URL : http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf [in Ukrainian].

Declaratsia Rio-de-Zhaneiro schodo navcolyshniogo seredovyshcha ta rosvytku OON. (1992). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text 10 [in Ukrainian].

Kovbasyuk, Yu. V., Kniaziev, V. M., Rozputenko, I. V. (Eds.). (2011). Encyclopedia derzhavnoho upravlinnia. Nats. akad. derzh. upr. pry Presydentovi Ukrainy (Vol. 1, pp. 599). Kyiv: NAPA [in Ukrainian].

Tsebro, O. V. (2017). Vchennia V. I. Vernadskoho pro noospheru yak baza dlia innovatsiynoho zabespechennia ecologichnogo rozvytku regioniv (nooregioniv). Economichna teoria ta istoria economichnoii dumky, Vol. 28 (67), № 1, pp. 5-10 [in Ukrainian].

Vernadskyi, V. I. (1989). Biosphera i noosphera. Moskva: Nauka. 261 p. [in Russian].

Daly, H. E. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. URL : http://pinguet.free.fr/daly1996.pdf.

Dopovid Vsesvitnoi komisii z pytan dovkillia…

Declaratsia Rio-de-Zhaneiro schodo navcolyshniogo seredovyshcha ta rosvytku OON…

Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. (2015). URL : https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf.

Pro shvalennia Kontseptsii rosvytku silskyh terytorii. № 995-р. (2015) [in Ukrainian].

Pro Tsili stalogo rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku. № 722/2019. (2019) [in Ukrainian].

Transforming our world…

Agissons pour un monde plus durable et solidaire. Les acteurs franзais s’engagent pour la mise en њuvre des Objectifs de Dйveloppement Durable. DICOM-CGDD/BRO/20016/Fйvrier 2020. (2019). URL : https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf.

The Finland we want by 2050 – Society’s Commitment to Sustainable Development. (2016). URL : https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+Kestдvдn+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016_eng-GBs_Final+-+kielenhuolto_EN_rev+%282%29.pdf/e057e638-507e-464c-a3dd-d3f0826f8950.

Sustainable development goals Knowledge platform. (2020). URL : https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy.

Raszkowski, A., Bartniczak, B. (2019). On the Road to Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals in Poland. Sustainability, № 11, pp. 366.

Germany’s National Sustainable Development Strategy. (2018). URL : https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/sustainability/germany-s-national-sustainable-development-strategy-354566.

United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Resolution adopted by the General Assembly. № 73/165 (2018). URL : https://www.undocs.org/A/RES/73/165.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Сталий розвиток в Україні: теоретичні аспекти / І. І. Смирнова, Є. І. Михайлюта // Економічний вісник Донбасу. 2018. № 1 (51). С. 10—14.

2. Шпильова Ю. Б. Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади : монографія. Київ : ПрофКнига, 2019. 308 с.

3. Kononenko O. Transformation of land relations regulation mechanism throughout the rural sustainable development context // Agricultural and resource Economics: International Scientific E-Journal. 2019. № 1. Vol. 5. P. 19—36.

4. Лупенко Ю. О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій // Економіка АПК. 2017. № 6. С. 7—10.

5. Доповідь Всесвітньої комісії з питань довкілля та розвитку “Наше спільне майбутнє”. Резолюція ООН № 14/14 від 16.06.1987 р. URL : http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf (дата звернення: 08.07.2020).

6. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку ООН. 1992. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text (дата звернення: 10.07.2020).

7. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління / наук.-ред. кол. : В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) [та ін.], 2011. C. 599.

8. Цебро О. В. Вчення В. І. Вернадського про ноосферу як база для інноваційного забезпечення екологічного розвитку регіонів (ноорегіонів) // Економічна теорія та історія економічної думки. 2017. Т. 28 (67). № 1. С. 5—10.

9. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. Москва : Наука, 1989. 261 с.

10. Daly H. E. Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. URL : http://pinguet.free.fr/daly1996.pdf (date of using: 10.07.2020).

11. Доповідь Всесвітньої комісії з питань довкілля…

12. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку ООН…

13. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.  Resolution A/RES/70/1adopted by the General Assembly on 25 September 2015. URL : https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf (date of using: 12.07.2020).

14. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 995-р від 23.09.2015 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-2015-%D1%80#Text (дата звернення: 11.07.2020).

15. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України № 722/2019 від 30.09.2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення: 08.07.2020).

16. Transforming our world…

17. Agissons pour un monde plus durable et solidaire. Les acteurs français s’engagent pour la mise en śuvre des Objectifs de Développement Durable. DICOM-CGDD/BRO/20016/Février 2020. (2019). URL : https://www.agenda-2030.fr/sites/default/files/2020-02/20016_ODD_AmbitionAgenda_2030_def_light.pdf (date of using: 10.07.2020).

18. The Finland we want by 2050 – Society’s Commitment to Sustainable Development. (2016). URL : https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/FINAL+ Kestдvдn+kehityksen+yhteiskuntasitoumus+20+4+2016_eng-GBs_Final+-+kielenhuolto_EN_rev+%282%29.pdf/e057e638-507e-464c-a3dd-d3f0826f8950 (date of using: 13.07.2020).

19. Sustainable development goals Knowledge platform. URL : https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/italy (date of using : 10.07.2020).

20. Raszkowski A., Bartniczak B. On the Road to Sustainability: Implementation of the 2030 Agenda Sustainable Development Goals in Poland // Sustainability. 2019. № 11. Р. 366.

21. Germany’s National Sustainable Development Strategy. (2018). URL : https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/sustainability/germany-s-national-sustainable-development-strategy-354566 (date of using: 09.07.2020).

22. United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas. Resolution adopted by the General Assembly. № 73/165 on 17.12.2018. URL : https://www.undocs.org/A/RES/73/165 (date of using: 08.07.2020).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 Л. О. Польська