Цивілізаційна парадигма сталого розвитку

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217621

Ключові слова:

сталий розвиток, цивілізація, парадигма, соціально-економічний розвиток, суспільство

Анотація

Із позицій цивілізаційної теорії визначено суть концепції сталого розвитку. Виконано аналіз діяльності Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) як глобального модератора процесів переходу глобальної економіки на принципи сталого розвитку, що відображено у Декларації про право на розвиток і Декларації на соціальний прогрес, які були затверджені Генеральною Асамблеєю ООН. Обґрунтовано необхідність кардинальної зміни ціннісних чинників соціального розвитку. Доведено необхідність зміни підходів до взаємодії людини і природи, а важливим завданням соціально-економічного розвитку повинно стати збереження і відновлення природних систем, використання природних ресурсів у межах господарської місткості біосфери. Обґрунтовано необхідність застосування цивілізаційного підходу до формування стратегії сталого розвитку. Встановлено, що принципи сталого розвитку цілком вписуються в концепцію “виклик – відгук”, запропоновану А. Тойнбі. Запропоновано об’єднати всі трактування поняття “сталий розвиток” визначенням поняття цивілізаційного розвитку, поданого А. Тойнбі: розвиток відбувається тоді, коли відгук, на той чи інший виклик є не лише успішним, а й спричиняє подальший виклик, на який знову надходить успішний відгук.

Посилання

Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannya superechnostey. Kyiv: Znannya. 314 p. [in Ukrainian].

Akymova, T. A., Khaskyn, V. V. (2001). Ekolohyya. Chelovek – Ekonomyka – Byota – Sreda. Moskva: YUNYTY-DANA. 566 p. [in Russian].

Trofymova V. V. (2010). Kontseptsiya staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modeley rozvytku. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 8, pp. 33-37 [in Ukrainian].

Prohrama diy “Poryadok dennyy na ХХІ stolittya”. (2000). Kyiv: Intelsfera. 360 p. [in Ukrainian].

Savkiv, U. S. (2010). Analiz pidkhodiv do vyznachennya ponyattya i pryntsypiv staloho rozvytku rehionu. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2010_1_44? [in Ukrainian].

Horina, H. O. (2016). Dialektyka ponyattya “rozvytok pidpryyemstva”. URL : http: //nbuv.gov.ua/ UJRN /bses_ 2016_8_26/ [in Ukrainian].

Deklaratsyya o prave na razvytye. (1986). URL : //http: www. un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/ right_ to_development.shtml [in Russian].

Deklaratsyya sotsyalnoho prohressa y razvytyya. URL : https:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml [in Russian].

Bilorus, O. H., Matseyko, Yu. M. (2005). Hlobalna perspektyva i stalyy rozvytok: Systemni marketolohichni doslidzhennia. Kyiv: MAUP. 492 p. [in Ukrainian].

Maslova, N. V. (2005). Systema Vseobshchykh Zakonov Myra. Moskva. 184 p. [in Russian].

Bilorus, O. H., Matseyko, Yu. M. (2005). Hlobalna perspektyva… pp. 70.

Neklessa, A. І. (1999). Konets tsivilizatsii, ili Konflikt istorii. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, № 3, pp. 32-38 [in Russian].

Sorokyn, P. A. (1997). Hlavnye tendentsyy nasheho vremeny. Moskva: Nauka. 351 p. [in Russian].

Zerbyno, D., Hzhehotskyy, M. (2005). Ekolohichni katastrofy u sviti ta v Ukrayini. Lviv: Bak. 280 p. [in Ukrainian].

Nikitenko, P. G. (2006). Noosfernaya ekonomika i sotsial’naya politika: strategiya innovatsionnogo razvitiya. Minsk: Belorusskaya nauka. 479 p. [in Russian].

Furman, A. V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoyi refleksiyi. Psykholohiya i suspilstvo, № 3, pp. 72-85 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2007). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy. Kyiv ; Irpin: VTF Perun. 1736 p. [in Ukrainian].

Kasyanov, D. V. (2015). Ponyattya tsyvilizatsiyi v suchasniy filosofiyi istoriyi. Politolohichnyy visnyk, Issue 77, pp. 44-55 [in Ukrainian].

Paton, B. Ye. (Ed.). (2012). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrayiny. Kyiv: Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny”. 72 p. [in Ukrainian].

Filipenko, A. S. (2000). Ekonomichnyy rozvytok suchasnoyi tsyvilizatsiyi. Kyiv: Znannya. 174 p. [in Ukrainian].

Radugin, A. A. (2004). Istoriya Rossii. Rossiya v mirovoy tsivilizatsii. Moskva: Biblionika. 349 p. [in Russian].

Peretvorennya nashoho svitu: Poryadok dennyy v oblasti staloho rozvytku na period do 2030 roku. URL : http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 [in Ukrainian].

Toynbi, A. (1995). Doslidzhennya istoriyi. (Vol. 1). Kyiv: Osnovy. pp. 192-202 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 202-212.

Ibid. pp. 254-271.

Toynbi, A. Dzh. (1991). Postizheniye istorii. Moskva: Progress. 736 p. [in Russian].

Muntyan, M. A. (2000). Postindustrialnoye obshchestvo i globalnaya tsivilizatsiya. Moskva. 100 p. [in Russian].

Nashe obshchee budushchee. Doklad mezhdunarodnoy komysyy po okruzhayushchey srede y razvytyyu (MKOSR). (1989). Moskva: Prohress. 374 p. [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-29

Номер

Розділ

Економічна політика та фінанси