DOI: https://doi.org/10.33990/2070-4011.64.2020.217621

Цивілізаційна парадигма сталого розвитку

В. С. Загорський, Є. М. Борщук

Анотація


Із позицій цивілізаційної теорії визначено суть концепції сталого розвитку. Виконано аналіз діяльності Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) як глобального модератора процесів переходу глобальної економіки на принципи сталого розвитку, що відображено у Декларації про право на розвиток і Декларації на соціальний прогрес, які були затверджені Генеральною Асамблеєю ООН. Обґрунтовано необхідність кардинальної зміни ціннісних чинників соціального розвитку. Доведено необхідність зміни підходів до взаємодії людини і природи, а важливим завданням соціально-економічного розвитку повинно стати збереження і відновлення природних систем, використання природних ресурсів у межах господарської місткості біосфери. Обґрунтовано необхідність застосування цивілізаційного підходу до формування стратегії сталого розвитку. Встановлено, що принципи сталого розвитку цілком вписуються в концепцію “виклик – відгук”, запропоновану А. Тойнбі. Запропоновано об’єднати всі трактування поняття “сталий розвиток” визначенням поняття цивілізаційного розвитку, поданого А. Тойнбі: розвиток відбувається тоді, коли відгук, на той чи інший виклик є не лише успішним, а й спричиняє подальший виклик, на який знову надходить успішний відгук.

Ключові слова


сталий розвиток; цивілізація; парадигма; соціально-економічний розвиток; суспільство

Повний текст:

PDF

Посилання


Tunytsya, Yu. Yu. (2006). Ekoekonomika i rynok: podolannya superechnostey. Kyiv: Znannya. 314 p. [in Ukrainian].

Akymova, T. A., Khaskyn, V. V. (2001). Ekolohyya. Chelovek – Ekonomyka – Byota – Sreda. Moskva: YUNYTY-DANA. 566 p. [in Russian].

Trofymova V. V. (2010). Kontseptsiya staloho rozvytku yak osnova postindustrialnykh modeley rozvytku. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, № 8, pp. 33-37 [in Ukrainian].

Prohrama diy “Poryadok dennyy na ХХІ stolittya”. (2000). Kyiv: Intelsfera. 360 p. [in Ukrainian].

Savkiv, U. S. (2010). Analiz pidkhodiv do vyznachennya ponyattya i pryntsypiv staloho rozvytku rehionu. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Modre_2010_1_44? [in Ukrainian].

Horina, H. O. (2016). Dialektyka ponyattya “rozvytok pidpryyemstva”. URL : http: //nbuv.gov.ua/ UJRN /bses_ 2016_8_26/ [in Ukrainian].

Deklaratsyya o prave na razvytye. (1986). URL : //http: www. un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/ right_ to_development.shtml [in Russian].

Deklaratsyya sotsyalnoho prohressa y razvytyya. URL : https:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml [in Russian].

Bilorus, O. H., Matseyko, Yu. M. (2005). Hlobalna perspektyva i stalyy rozvytok: Systemni marketolohichni doslidzhennia. Kyiv: MAUP. 492 p. [in Ukrainian].

Maslova, N. V. (2005). Systema Vseobshchykh Zakonov Myra. Moskva. 184 p. [in Russian].

Bilorus, O. H., Matseyko, Yu. M. (2005). Hlobalna perspektyva… pp. 70.

Neklessa, A. І. (1999). Konets tsivilizatsii, ili Konflikt istorii. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnyye otnosheniya, № 3, pp. 32-38 [in Russian].

Sorokyn, P. A. (1997). Hlavnye tendentsyy nasheho vremeny. Moskva: Nauka. 351 p. [in Russian].

Zerbyno, D., Hzhehotskyy, M. (2005). Ekolohichni katastrofy u sviti ta v Ukrayini. Lviv: Bak. 280 p. [in Ukrainian].

Nikitenko, P. G. (2006). Noosfernaya ekonomika i sotsial’naya politika: strategiya innovatsionnogo razvitiya. Minsk: Belorusskaya nauka. 479 p. [in Russian].

Furman, A. V. (2013). Paradyhma yak predmet metodolohichnoyi refleksiyi. Psykholohiya i suspilstvo, № 3, pp. 72-85 [in Ukrainian].

Busel, V. T. (Ed.). (2007). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy. Kyiv ; Irpin: VTF Perun. 1736 p. [in Ukrainian].

Kasyanov, D. V. (2015). Ponyattya tsyvilizatsiyi v suchasniy filosofiyi istoriyi. Politolohichnyy visnyk, Issue 77, pp. 44-55 [in Ukrainian].

Paton, B. Ye. (Ed.). (2012). Natsionalna paradyhma staloho rozvytku Ukrayiny. Kyiv: Derzhavna ustanova “Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannya ta staloho rozvytku Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny”. 72 p. [in Ukrainian].

Filipenko, A. S. (2000). Ekonomichnyy rozvytok suchasnoyi tsyvilizatsiyi. Kyiv: Znannya. 174 p. [in Ukrainian].

Radugin, A. A. (2004). Istoriya Rossii. Rossiya v mirovoy tsivilizatsii. Moskva: Biblionika. 349 p. [in Russian].

Peretvorennya nashoho svitu: Poryadok dennyy v oblasti staloho rozvytku na period do 2030 roku. URL : http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 [in Ukrainian].

Toynbi, A. (1995). Doslidzhennya istoriyi. (Vol. 1). Kyiv: Osnovy. pp. 192-202 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 202-212.

Ibid. pp. 254-271.

Toynbi, A. Dzh. (1991). Postizheniye istorii. Moskva: Progress. 736 p. [in Russian].

Muntyan, M. A. (2000). Postindustrialnoye obshchestvo i globalnaya tsivilizatsiya. Moskva. 100 p. [in Russian].

Nashe obshchee budushchee. Doklad mezhdunarodnoy komysyy po okruzhayushchey srede y razvytyyu (MKOSR). (1989). Moskva: Prohress. 374 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Туниця Ю. Ю. Екоекономіка і ринок: подолання суперечностей. Київ : Знання, 2006. 314 с.

2. Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 566 с.

3. Трофимова В. В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку // Інвестиції: практика та досвід. 2010. № 8. С. 33—37.

4. Програма дій “Порядок денний на ХХІ століття” / [пер. з англ : ВГО “Україна. Порядок денний на ХІ століття” та інститут сталого розвитку]. Київ : Інтелсфера, 2000.  360 с.

5. Савків У. С. Аналіз підходів до визначення поняття і принципів сталого розвитку регіону. URL : http://nbuv.gov.ua / UJRN/Modre_2010_1_44? (дата звернення: 05.06.2020).

6. Горіна Г. О. Діалектика поняття “розвиток підприємства”. URL : http: //nbuv.gov.ua/ UJRN /bses_ 2016_8_26 (дата звернення: 05.01.2020).

7. Декларация о праве на развитие. URL : //http: www. un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/ right_ to_development.shtml (дата обращения: 05.06.2020).

8. Декларация социального прогресса и развития. URL : https:// www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/socdev.shtml (дата обращения: 05.06.2020).

9. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива і сталий розвиток: Системні маркетологічні дослідження. Київ : МАУП, 2005. 492 с.

10. Маслова Н. В. Система Всеобщих Законов Мира. Москва, 2005. 184 с.

11. Білорус О. Г., Мацейко Ю. М. Глобальна перспектива… С. 70.

12. Неклесса А. И. Конец цивилизации, или Конфликт истории // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3. С. 32—38.

13. Сорокин П. А. Главные тенденции нашего времени / пер. с англ. ; сост. и предисл. Т. С. Васильева. Москва : Наука, 1997. 351 с.

14. Зербино Д., Гжегоцький М. Екологічні катастрофи у світі та в Україні. Львів : Бак, 2005. 280 с.

15. Никитенко П. Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия инновационного развития. Минск : Белорусская наука, 2006. 479 с.

16. Фурман А. В. Парадигма як предмет методологічної рефлексії // Психологія і суспільство. 2013. № 3. С. 72—85.

17. Великий тлумачний словник  сучасної української  мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2007. 1736 с.

18. Касьянов Д. В. Поняття цивілізації в сучасній філософії історії // Політологічний вісник. 2015. Вип. 77. С. 44—55.

19. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України, д. т. н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Київ : Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. 72 с.

20. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації. Київ : Знання, 2000. 174 с.

21. Радугин А. А. История России. Россия в мировой цивилизации. Москва : Библионика, 2004. 349 с.

22. Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року. URL : http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015 (дата звернення: 05.06.2020).

23. Тойнбі А. Дослідження історії : у 2 т. Т. 1 / пер. з англ. В. Шовкуна. Київ : Основи, 1995. С. 192—202.

24. Там само. С. 202—212.

25. Там само. С. 254—271.

26. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Москва : Прогресс, 1991. 736 с.

27. Мунтян М. А. Постиндустриальное общество и глобальная цивилизация. Москва, 2000. 100 с.

28. Наше общее будущее. Доклад международной комисии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / [пер. с англ.]. Москва : Прогресс, 1989. 374 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2021 В. С. Загорський, Є. М. Борщук