Популізм і вибори в контексті глобалізаційних змін

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.65.2020.226420

Ключові слова:

популізм; вибори; політичний режим; демократія; глобалізація

Анотація

Акцентовано увагу на особливостях популізму та виборах у контексті глобалізаційних процесів. Звернено увагу на феномен популізму та популістських ідеологій у  соціально-політичному житті багатьох країн світу. Зазначено, що на відміну від традиційних ідеологічних систем, популізм залежить від особливостей різних національних політичних культур, конкретної сукупності обставин соціально-економічного та політичного життя певної країни. Проведено аналіз виборів та виборчих кампаній, які використовують популістські гасла щодо отримання влади та вплив глобалізаційних процесів на сучасне політичне життя.

Посилання

Kirshenblat, S. (2020). Populizm i liberalna demokratiia v derzhavakh Tsentralno-Skhidnoi Yevropy. URL : http://www.social-science.com.ua [in Ukrainian].

Kostenko, O. (2015). Yaka Konstytutsiia nam potribna, abo Svoboda liudyny proty pravovoi svavoli. Viche, ¹ 13, pp. 28 [in Ukrainian].

Kostenko, O. (2016). Yakym “kamenem” znevazhyly “budivnychi” vitchyznianoi antykoruptsiinoi polityky? Viche, ¹ 2, pp. 12 [in Ukrainian].

Kuian, I. A. (2015). Konstytutsiino-pravovi problemy rozvytku Ukrainy yak demokratychnoi derzhavy. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, ¹ 3, pp. 66 [in Ukrainian].

Kuian, I. (2015). Zabezpechennia verkhovenstva derzhavnoi vlady yak neobkhidna peredumova efektyvnosti upravlinnia suspilstvom. Pravo Ukrainy, ¹ 5, pp. 39 [in Ukrainian].

Lehin, L. M. (2015). Zakonodavchyi protses v Ukraini: teoretyko-pravove doslidzhennia. Drohobych: Kolo. 134 p. [in Ukrainian].

Matsiuk, A. A. (2015). Stanovlennia hromadianskoho suspilstva yak sotsialnoi osnovy narodovladdia. Publichne pravo, ¹ 3 (19), pp. 113 [in Ukrainian].

Makhonchuk, B. S. (2016). Vyborcha systema yak dynamichnyi instytut demokratii. Publichne pravo, ¹ 1 (21), pp. 82 [in Ukrainian].

Maidanyk, O. O. (2018). Perspektyvy rozvytku vyborchoi systemy Ukrainy. Porivnialno-analitychne pravo, ¹ 3, pp. 74 [in Ukrainian].

Yablonskyi, V. M., Balakirieva, O. M., Bielska, T. V. [ta in.] & Korniievskii O. A. (Ed.). (2016). Rozvytok hromadianskoho suspilstva Ukrainy v umovakh vnutrishnikh i zovnishnikh vyklykiv. Kyiv: NISD. 72 p. [in Ukrainian].

Podorozhna, T. S. (2016). Pravovyi poriadok: teoretyko-metodolohichni zasady konstytutsionalizatsii. Kyiv: Yurinkom Inter. pp. 136 [in Ukrainian].

Karabin, T. O., Lazur, Ya. V., Mendzhul, M. V. [ta in.] & Savchyn M. V. (Ed.). (2015). Publichne uriaduvannia, prava liudyny i demokratiia: rehionalnyi zriz yevrointehratsii. Uzhhorod: Vyd-vo UzhNU “Hoverla”. pp. 240 [in Ukrainian].

Talanchuk, P. M. (2015). Derzhavotvorchyi potentsial ukrainskoi natsii. Kyiv: Universytet “Ukraina”. pp. 300 [in Ukrainian].

Strieltsova, O. V. (2015). Konstytutsionalizatsiia yak vidobrazhennia tendentsii yurydyzatsii suspilnykh vidnosyn (teoretychnyi aspekt). Chasopys Kyivskoho universytetu prava, ¹ 1, pp. 90 [in Ukrainian].

Iushchyk, O. (2019). Demokratiia i narodovladdia v Ukraini yak predmet yurydychnoi doktryny. Pravo Ukrainy, ¹ 10, pp. 26 [in Ukrainian].

Hans-George, B. (1994). Radical Right-wing populism in Western Europe. London: “Macmillan”. pp. 226 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

Теорія та історія державного управління