Складові належного інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.65.2020.226466

Ключові слова:

аналіз; ефективність; інформаційно-аналітичне забезпечення; критерії оцінки; публічне управління; регіональний розвиток

Анотація

Розглянуто рівень готовності та спроможності організаторів охорони здоров’я та працівників закладів охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги до проведення автономізації закладів охорони здоров’я. Доведено низький рівень готовності та спроможності організаторів охорони здоров’я та працівників закладів охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги до проведення автономізації закладів охорони здоров’я. Визначено, що цей рівень готовності організаторів охорони здоров’я та працівників фінансово-економічних служб не дозволить ефективно провести автономізацію закладів охорони здоров’я.

Посилання

Bakumenko, V. D. (2012). Derzhavno-upravlinski rishennia. Êyiv: VPÑ AMU. pp. 119 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021 – 2027 roky. ¹ 695. (2020) [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku. ¹ 385. (2014) [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky. ¹ 156. (2015) [in Ukrainian].

Extract from the Valencia Declaration 15th Conference of European Ministers responsible for local and regional government (Valencia, Spain, 15-16 October 2007). URL : https://rm.coe.int/1680701699.

Melnyk, T. O. (2018). Okremi aspekty orhanizatsii informatsiino-analitychnoho zabezpechennia publichnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, ¹ 2, pp. 258 [in Ukrainian].

Èerniauskienë, N. (2014). Strategic Management îf Public Sector Institutions. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. pp. 20.

Volkova, Ì. A. (2009). Otsenka effektyvnosty mekhanyzma hosudarstvennoho upravlenyia ekonomykoi rehyona v sfere podderzhky maloho byznesa. Vestnyk Sybyrskoho hossudarstvennoho aerokosmycheskoho universiteta im. akad. M. F. Reshetneva, ¹ 2, pp. 438 [in Russian].

Ibid. pp. 438-442.

Chernov, S., Voronkova, V., Banakh, V., Sosnin, O., Zhukauskas, P., Vvainkhardt, Yo., Andriukaitene, R. (Eds.). (2016). Publichne upravlinnia ta administruvannia v umovakh informatsiinoho suspilstva: vitchyznianyi i zarubizhnyi dosvid. Zaporizhzhia: RVV ZDIA. pp. 388 [in Ukrainian].

Ibid. pp. 608.

Bakumenko, V. (2012). Derzhavno-upravlinski rishennia… pp. 27.

Diehtiar, À. (2004). Derzhavno-upravlinski rishennia: informatsiino-analitychne ta orhanizatsiine zabezpechennia. Kharkiv: Vyd-vo KharRI NADU Mahistr. 224 p. [in Ukrainian].

Borodin, ². L. (2014). Funktsii publichnoho upravlinnia. Yurydychnyi visnyk, ¹ 3(32), pp. 24-29 [in Ukrainian].

Panasiuk, B. (2000). Prohnozuvannia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, ¹ 9, pp. 36-44 [in Ukrainian].

Èerniauskienë, N. (2014). Strategic Management... pp. 67.

Ibid. pp. 52, 53.

Ministerstvo rozvytku hromad ta terytorii Ukrainy. (2020). Ofitsiinyi sait. URL : http://minregion.gov.ua [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia rehionalnykh stratehii rozvytku i planiv zakhodiv z yikh realizatsii, a takozh provedennia monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii zaznachenykh rehionalnykh stratehii i planiv zakhodiv. ¹ 932. (2015) [in Ukrainian].

Borodin, ². L. (2014). Funktsii publichnoho upravlinnia… 224 p.

Zhydetska, V. V. (2015). Pro stadii normotvorchoi diialnosti ministerstva. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, ¹ 4, pp. 105 [in Ukrainian].

Zvit pro bazovi vymiriuvannia: Pryntsypy derzhavnoho upravlinnia. Ukraina. (2018). URL : http://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf [in Ukrainian].

Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky…

Bakumenko, V., Dzvinchuk, D., Povazhnyi, O. (2011). Derzhavne upravlinnia. Ivano-Frankivsk: Misto NV. pp. 118 [in Ukrainian].

Bila, S. O., Shevchenko, O. V., Kushnir, M. O., Zhuk, V. I. et al. (2012). Reformuvannia derzhavnoho upravlinnia rehionalnym rozvytkom: stan, problemy, perspektyvy. Kyiv: NISD. pp. 10, 11 [in Ukrainian].

Zvit pro bazovi vymiriuvannia… pp. 131.

Mashkarov, Yu. H., Orlov, O. V. (2016). Osnovni chynnyky, shcho vplyvaiut na efektyvnist diialnosti rehionalnykh ta mistsevykh orhaniv vlady. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, ¹ 3(54), pp. 22 [in Ukrainian].

Puls Uhody – monitorynh realizatsii planu zakhodiv z vykonannia Uhody. (2019). URL : http://pulse.eu-ua.org [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

Механізми державного управління