Досвід Грузії у сфері ДРАЦС та можливості його використання в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.65.2020.226471

Ключові слова:

адміністративні послуги; електроні послуги; взаємодія з громадянами; послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану; органи публічної влади; професійна діяльність

Анотація

Розглянуто досвід Грузії у розбудові механізму надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. Доведено перспективи адаптування досвіду Грузії для України. Визначено необхідність введення у вжиток критеріїв якості послуг, що надаються владою громадянам в органах ДРАЦС.

Посилання

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy vykonavchoi vlady. ¹ 90-r. (2006) [in Ukrainian].

Pro derzhavnu reiestratsiiu aktiv tsyvilnoho stanu. ¹ 2398-VI. (2010) [in Ukrainian].

Pro deiaki zakhody iz zabezpechennia nadannia iakisnykh publichnykh posluh. ¹ 647/2019. (2019) [in Ukrainian].

Dan’shyna, Yu. V. (2011). Zarubizhnyj dosvid otsiniuvannia iakosti nadannia administratyvnykh posluh. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Issue 4(35). URL : http:// irbis-nbuv.gov.ua/tsgi-bin/irbis.../tsgiirbis_64.ekhe?... [in Ukrainian].

Karpenko, O. V., Savchenko, N. V. (2017). Bazovi determinanty formuvannia servisno-oriientovanoi derzhavnoi polityky: kontraktsionizm ta kliientyzm. Visnyk NADU, Issue 3. URL : http:// nbuv.gov.ua/j-pdf/vnaddy_2017_3_4.pdffile:///Ts:/Users/User/Dovnloads/vnaddy_2017_3_4.pdf [in Ukrainian].

Koliushko, I. B. (Ed.), Tymoschuk, V. P. (2003). Administratyvna protsedura ta administratyvni posluhy. Zarubizhnyj dosvid i propozytsii dlia Ukrainy. Kyiv. 496 p. [in Ukrainian].

Lipentsev, A., Zhuk, Yu. (2015). Administratyvni posluhy v Ukraini: poniattia ta sutnist. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, Issue 42, pp. 140-149 [in Ukrainian].

Soroko, V. M. (2008). Nadannia publichnykh posluh orhanamy derzhavnoi vlady ta otsinka ikh iakosti. Kyiv. 104 p. [in Ukrainian].

Tymoschuk, V. (2012). Administratyvni posluhy. Kyiv: Sofiia-A. 104 p. [in Ukrainian].

Telytska, V. A. (2016). Vzaiemodiia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia ta mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferi nadannia administratyvnykh posluh. (Candidate’s thesis). Kyiv [in Ukrainian].

Vasyl’eva, N. V. (2013). Dosvid Estonii u nadanni elektronnykh posluh naselenniu. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, ¹ 11. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_11_5 [in Ukrainian].

Turkova, O. K. (2016). Nadannia elektronnykh posluh v Estonii: administratyvno-pravovyj aspekt. Naukovyj visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, ¹ 20, pp. 60-62 [in Ukrainian].

O strukture, polnomochyiakh y poriadke deiatelnosty pravytelstva Hruzyy.

¹ 3277-Ps. 2004 [in Russian].

Okazanye hosudarstvennykh usluh po pryntsypu “edynnoho okna”: opyt Hruzyy. (2016). Astana. pp. 14 [in Russian].

Budynok iustytsii Hruzii. (2020). URL : https://vvv.tourister.ru/vorld/asia/georgia/tsity/tbilisi/platseofinterest/25197 [in Ukrainian].

Ibid.

O structure…

O hrazhdanskykh aktakh. ¹ 5562-vs. (2011) [in Russian].

Ibid.

Ibid.

Hrazhdanskyj kodeks Hruzyy. (2018). URL : https://vvv.tvirpkh.tsom/file/2722468 [in Russian].

Ibid.

Basilashvili, M. B. Problemy pravozastosuvnoi diial’nosti orhaniv vykonavchoi vlady (na prykladi orhaniv derzhavnoi reiestratsii aktiv tsyvil’noho stanu). (Candidate’s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Hrazhdanskyj kodeks…

Hahnydze, N. (2009). Reformy v otdelakh rehystratsyy aktov hrazhdanskoho sostoianyia. Problemy effektyvnoho upravlenyia v Hruzyy, pp. 5-19 [in Russian].

Budynok iustytsii…

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Номер

Розділ

Механізми державного управління