Брендинг у сфері готельного бізнесу

Автор(и)

  • К. М. Бліщук Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8154-6608
  • І. І. Козак Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1801-8877

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249277

Ключові слова:

бренд, брендинг, готельна сфера, готельний бізнес, послуги, стратегії, розвиток

Анотація

Роз­гля­ну­то особ­ли­вос­ті брен­дин­гу у сфе­рі го­тель­но­го біз­не­су Ук­ра­їни та роз­ви­не­них кра­їн. Про­ана­лі­зо­ва­но під­хо­ди до ро­зу­мін­ня по­нят­тя брен­ду та брен­дин­гу з виз­на­чен­ням сут­нос­ті брен­дин­гу в го­тель­ній сфе­рі. Ви­ок­рем­ле­но фун­кції го­тель­них брен­дів, які за­без­пе­чу­ють пе­ре­ва­ги для спо­жи­ва­чів. Оці­не­но по­зи­ції де­яких сві­то­вих го­тель­них брен­дів та оха­рак­те­ри­зо­ва­но стан го­тель­но­го біз­не­су в Ук­ра­їні. Обґрун­то­ва­но шля­хи роз­вит­ку го­тель­ної сфе­ри на пер­спек­ти­ву, зва­жа­ючи на пот­ре­бу пок­ра­щен­ня тех­но­ло­гій брен­дин­гу.

Біографії авторів

К. М. Бліщук, Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри регіонального та місцевого розвитку Інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

І. І. Козак, Інститут державного управління Національного університету "Львівська політехніка

доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри регіонального та місцевого розвитку Інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

Посилання

Aaкер Д. Coздaние cильных брендoв. М.: Изд. дoм Гребенникoвa, 2014. 297 c.

Kotler Philip. Marketing 3.0: From Products To Customers To The Human Spirit. Wiley. John Wiley&Sons, LTD, 2010, 256 p.

Бaлaбaнoвa Л.В., Прихoдченкo Я.В. Бренд – менеджмент пiдприємcтв нa ocнoвi мaркетингу: нaвч. пociбник. Дoнецьк: ДoнНУЕТ, 2011. 287 c.

Кендюхoв O.В., Ягельcькa К.Ю., Фaйвiшенкo Д.C. Бренд – менеджмент: нaвч. пociбник. Дoнецьк: ДoнНТУ, 2013. 459 c.

Мoрoз O.В. Теoрiя cучacнoгo брендингу: мoнoгрaфiя. Вiнниця: Унiверcум "Вiнниця", 2013. 104 c.

Нoрiцинa Н.I. Кoнцептуaльнi ocнoви фoрмувaння бренду нa укрaїнcькoму ринку. Aктуaльнi прoблеми екoнoмiки. 2011. №3-4. C.40-46.

Струтинська І.В. Бренд – менеджмент: теорія і практика: навч. посібник. Тернопіль: Прінт – офіс, 2015. 204 с

Тєлєтoв O.C. Мaркетингoвi дocлiдження брендів: нaвч. посібник. К.: Знaння Укрaїни, 2010. C. 150-172.

Окландер Т.О., Осетян О.М., Хидиров С. Комунікативні стратегії підприємств готельно-ресторанної сфери. Причорноморські економічні студії. 2019. № 37. С. 112 117.

Brand Finance Hotels 50, 2021. URL: http://brandirectory.com/rankings/ hotels (дата звернення 18 листопада 2021 р.)

Готельний бізнес в Україні зазнав серйозних збитків через пандемію – готельєри. Укрінформ. 20.01.2021. URL: https://www.ukrinform.ua/ rubric-tourism/3174593-gotelnij-biznes-v-ukraini-zaznav-serjoznih-zbitkiv-cerez-pandemiu-goteleri.html (дата звернення 20 листопада 2021 р.)

Біловодська О.А., Кравчук М.О. Брендинг як інструмент комерціалізації на ринку готельних послуг. Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку: монографія / за заг. ред. Н.С. Ілляшенко. Суми: Триторія, 2020. С. 399-411.

В Україні готують до відкриття 9 готелів під брендами міжнародних мереж у 2021-2023 роках. Interfax-Україна. 02.03.2021. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/727413.html (дата звернення 24 листопада 2021 р.)

Готельний бізнес в Україні: можливості та ризики. 21.09.2021. Ribas. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/ (дата звернення 24 листопада 2021 р.)

Mariott відкриє перший п'ятизірковий готель Sheraton Kyiv Olimpiyskiy у 2020 році. URL: https://nv.ua/ukr/ biz/consmarket/mariott-vidkriye-pershiy-p-yatizirkoviy-gotel-sheraton-kyiv-olimpiyskiy-u-2020-roci-50027752.html (дата звернення 19 листопада 2021 р.)

Желізняк А.В. Визнання торгової марки брендом – частина стратегії підвищення конкурентоспроможності ТНК у сфері туризму. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2014. № 4(76). С. 133 141.

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління