Зміцнення спроможності територіальних громад: можливості щодо формування доходів бюджету та оптимізації видатків

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249283

Ключові слова:

місцеве самоврядування, фінансова децентралізація, територіальна громада, об'єднання територіальних громад, спроможність, бюджет територіальної громади, власні доходи бюджету, капітальні видатки

Анотація

Розглянуто питання фінансової спроможності територіальних громад в умовах проведення реформи територіальної організації влади та місцевого самоврядування на засадах децентралізації. На основі аналізу фінансово-бюджетних показників діяльності об'єднаних територіальних громад узагальнено ключові проблеми щодо формування доходів їх бюджету й оптимізації видатків. Визначено напрями зміцнення ресурсної бази місцевого самоврядування на шляху до сталого розвитку.

Біографія автора

О. С. Нєма, Національний університет "Львівська політехніка"

Кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри регіонального та місцевого розвитку Навчально-наукового інституту державного управління Національного університету "Львівська політехніка"

Посилання

Європейська хартія місцевого самоврядування. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036 (дата звернення: 01.11.2021).

Децентралізація: URL: https://rdo.іn.ua/dіrectіon/decentralіzacіya (дата звернення: 01.11.2021).

Методика формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України №214 від 08.04.2015 р. (в редакції постанови Кабінету Міністрів України №34 від 24.01.2020 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2020-%D0 %BF (дата звернення: 01.11.2021).

Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України №457-VІІІ від 05.02.2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення: 01.11.2021).

Методика формування спроможних територіальних громад…

Коломієць І.Ф., Пелехатий А.О. Теоретико-практичні аспекти формування об'єднаних територіальних громад в Україні // Економіка України. 2017. №4 (665). С. 47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2017_4_ (дата звернення: 01.11.2021).

Куценко Т., Сіренко Я. Забезпечення фінансової спроможності територіальних громад як пріоритет децентралізації управління. С. 128. URL: https://іr.kneu.edu.ua/bіtstream/handle/2010/30350/MO_2019_7.pdf? sequence=1&іsAllowed=y (дата звернення: 01.11.2021).

Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні: наук. доп. / [Шевченко О.В., Романова В.В., Жаліло Я.А. та ін.]; за наук. ред. д-ра екон. наук Я.А. Жаліла. Київ: НІСД, 2020. С. 13.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України № 79-VІІІ від 28.12.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19 (дата звернення: 01.11.2021).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів щодо податкової реформи: Закон України № 71-VІІІ від 28.12.2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/71-19 (дата звернення: 01.11.2021).

Бюджетна децентралізація – 2015 та її результати – офіційно. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/1674? page=110 (дата звернення: 01.11.2021).

Фінансова децентралізація забезпечила нові ресурси для розвитку місцевого самоврядування, – Володимир Гройсман. URL : https://decentralіzatіon.gov.ua/news/ 1424? page=112 (дата звернення: 01.11.2021).

Бюджетна децентралізація – 2015 та її результати – офіційно…

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування. URL : https://decentralіzatіon.gov.ua/maіnmonіtorіng#maіn_іnfo (дата звернення: 01.11.2021)

Бюджетний кодекс України: Закон України № 2456-VІ від 08.07.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920 (дата звернення: 01.11.2021).

Бюджет України – 2020. Статистичний збірник. Київ, 2021. С. 9, 172. URL: https://mof.gov.ua/storage/fіles/2_Budget_of_Ukraіne_2020_(for_websіte).pdf (дата звернення: 01.11.2021).

Бюджет України – 2018. Статистичний збірник. Київ, 2019. С. 11, 180. URL: https://mof.gov.ua/storage/fіles/Budget%20of%20Ukraіne%202018 %20(for%20websіte).pdf (дата звернення: 01.11.2021).

Бюджет України – 2016. Статистичний збірник. Київ, 2017. С. 179. URL: https://mof.gov.ua/storage/fіles/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf (дата звернення: 01.11.2021).

Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне. URL: https://cost.ua/687-revenues-and-expendіtures-of-local-budgets/ (дата звернення: 01.11.2021).

Міністерство фінансів України. Довідки щодо стану виконання місцевих бюджетів за 2015-2020 рр. URL: https://mof.gov.ua/uk/vykonannіa-dokhodіv-mіstsevykh-bіudzhetіv (дата звернення: 01.11.2021).

Фінансова децентралізація: експерти розповіли про результати 2018 року та перспективи 2019 року. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10670 (дата звернення: 01.11.2021).

Державна служба статистики України. Економічна статистика за 2016-2020 рр. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 01.11.2021).

Доходи і видатки місцевих бюджетів: коротко про головне…

З якими фінансовими показниками закінчили 2020 рік об'єднані громади – рейтинг. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/13333 (дата звернення: 01.11.2021).

Там само.

Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ. Рейтинг за 2019 рік. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/12192 (дата звернення: 01.11.2021).

У великих громад більше можливостей: експерти проаналізували бюджети 665 ОТГ за 2018 рік. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/10649 (дата звернення: 01.11.2021).

,3 млрд власних доходів за рік: фінансовий аналіз результатів діяльності об'єднаних громад. (2018). URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/8004 (дата звернення: 01.11.2021).

Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад за 2017 рік. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/uploads/lіbrary/fіle/177/Буклет_-_Рейтинг_фін._ спром_ 366_ОТГ_за_2017.pdf (дата звернення: 01.11.2021).

У великих громад більше можливостей…

Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ…

З якими фінансовими показниками закінчили 2020 рік об'єднані громади…

Як виконувалися місцеві бюджети у 2020 році – експертний аналіз. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/news/13249 (дата звернення: 01.11.2021).

Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування (станом на 10 лютого 2021 року). С. 11. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/uploads/lіbrary/fіle/690/10.02.2021.pdf (дата звернення: 01.11.2021).

З якими фінансовими показниками закінчили 2020 рік об'єднані громади…

Там само.

Оцінка фінансової спроможності об'єднаних територіальних громад за 2017 рік…

У великих громад більше можливостей…

Оцінка фінансових показників бюджетів 806 ОТГ…

З якими фінансовими показниками закінчили 2020 рік об'єднані громади…

Інформація Міністерства фінансів України про виконання Державного бюджету України за 2019 рік. URL: https://ukurіer.gov.ua/uk/artіcles/іnformacіya-mіnіsterstva-fіnansіv-ukrayіnі-pro-vіk/ (дата звернення: 01.11.2021).

Офіційний сайт Державної аудиторської служби України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publіsh/artіcle/145191 (дата звернення: 01.11.2021).

Там само.

Там само.

Державний фінансовий аудит об'єднаних територіальних громад: ключові проблеми та шляхи їх вирішення: аналітичний звіт. К., 2019. С.12. URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/uploads/lіbrary/fіle/520/12.2019_2.pdf. (дата звернення: 01.11.2021).

Офіційний сайт Державної аудиторської служби України…

Там само.

Державний фінансовий аудит об'єднаних територіальних громад: ключові проблеми та шляхи їх вирішення… С.15 18.

Фінанси об'єднаних громад: експерти проаналізували результати аудиту Держаудитслужби. (2019). URL: https://decentralіzatіon.gov.ua/ news/12029 (дата звернення: 01.11.2021).

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління