Методологічні підходи до дослідження проблематики публічного управління у сфері допоміжних репродуктивних технологій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249284

Ключові слова:

методологія досліджень, допоміжні репродуктивні технології, державна політика, методологічні підходи, соціальні зміни

Анотація

Проаналізовано методологічні підходи до дослідження проблематики надання медичних послуг з допоміжних репродуктивних технологій в Україні. обґрунтовано загальнонаукові та спеціально наукові методологічні підходи до дослідження, враховуючи специфіку теми, її мультидисциплінарність. Визначено публічно-управлінські, медичні, етичні, соціальні, конфліктологічні, економічні, інфраструктурні та інші аспекти вивчення проблематики формування державної політики у сфері надання допоміжних репродуктивних послуг.

Біографія автора

В. В. Юкало, Національний університет "Львівська політехніка"

Аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Інституту державного управління Національного Університету "Львівська політехніка"

Посилання

Khrykov, Ye. M. (2006). Upravlinnia navchalnym zakladom: navch. posib. Kyiv: Znannia, 365 p. [In Ukrainian].

Karpenko, V. V. (2010). Osoblyvosti zastosuvannia systemnoho pidkhodu pry doslidzhenni kompleksnoho rozvytku silskykh terytorialnykh hromad. Aktualni problem yderzhavnohou pravlinnia, 1(37), pp. 396 404. [In Ukrainian].

Obolenskyi, O. Yu., & Koroliuk, Yu. H. (2010). Do pytan metodolohii systemnoho piznannia skladnykh system. Nauk. visn. Akademii munitsyp. upr. Ser. "Upravlinnia", 3, pp. 164 177. [In Ukrainian].

Hasiuk, I. L. (2010). Pidkhody do doslidzhennia systemy derzhavnoho upravlinnia rozvytkom fizychnoi kultury i sportu. Derzhavne upravlinnia i mistseve samovriaduvannia, 4(7), pp. 164 176. [In Ukrainian].

Shcherbak, N. V. (2016). Rozvytok korporatyvnoi kultury v umovakh reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini.: avtoref. dys…. kand. nauk. z derzh. upr.: 25.00.04; Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhia, 20 p. [In Ukrainian].

Surmin, Yu. P., Bakumenko, V. D., & Mykhnenkotain, A. M. (2010). Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / uklad. Za red. Yu. V. Kovbasiuka, V.P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina. Kyiv: NADU, 820 p. [In Ukrainian].

Ilchenko, N. M. (2011). Metodolohiia doslidzhennia problem derzhavnoho upravlinnia: instytutsionalnyi pidkhid. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, 1(39). Retrieved from: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/1/06.pdf

Bakumenko, V. D., Borysevych, S. O., Butrin, O. A., et. al. (2006). Upravlinnia suspilnym rozvytkom: slovnyk-dovidnyk. Za zah. red. A.M. Mykhnenka, V.D. Bakumenka; uklad.: Kyiv: Vyd-vo NADU, 248 p. [In Ukrainian].

Hrytsanov, A. A. (1998). Noveishyi fylosofskyi slovar. Mynsk: Skakun V.M., 896 p. [In Russian].

Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia. (2011). u 8 vol., nauk.-red. kol. Yu. V. Kovbasiuk (holova) [tain.]; Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy. Kyiv: NADU, 2011. T. 6: Derzhavna sluzhba, nauk.red. kolehiia: S.M. Serohin (spivholova), V.M. Soroko (spivholova) [tain.], 524 p. [In Ukrainian].

Horodenko, L. M. (2014). Konteksty vynyknennia merezhevoi komunikatsii. Aktualni pytannia masovoi komunikatsii, 16, pp. 16 25. [In Ukrainian].

Petrovskyi, P. M. (2008). Filosofski osnovy metodolohii derzhavnoho upravlinnia. Demokratychne vriaduvannia, 1. Retrieved from: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/P_Petrovskyi.pdf

Smelzer, N. Dzh. (2004). O komparativnom analyze, mezhdistsiplynarnosti i internatsyonalyzatsii v sotsiolohii. Sotsyol. yssled, 11, pp. 3 12. [In Russian].

Kahanov, Yu. O. (2010). Istorychna komparatyvistyka kriz pryzmu filosofsko-metodolohichnoho pohliadu. Nauk. pr. istorych. fakultetu Zaporiz. nats. un-tu. Zaporizhzhia: ZNU, vyp. XXIX, pp. 250 258. [In Ukrainian].

Kharytonova, O. I., & Kharytonov, Ye. O. (2002). Porivnialne pravo Yevropy: Osnovy porivnialnoho pravoznavstva. Yevropeiski tradytsii. Xarkiv: Odissei, 592 p. [In Ukrainian].

Список використаних джерел

Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. / Є.М. Хриков. – Київ: Знання, 2006. – 365 с.

Карпенко В.В. Особливості застосування системного підходу при дослідженні комплексного розвитку сільських територіальних громад / В.В. Карпенко // Актуальні проблеми державного управління. – 2010. – № 1 (37). – С. 396 404.

Оболенський О.Ю. До питань методології системного пізнання складних систем / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Наук. вісн. Академії муніцип. упр. Сер. "Управління". – 2010. – № 3. – С. 164 177.

Гасюк І.Л. Підходи до дослідження системи державного управління розвитком фізичної культури і спорту / Ігор Гасюк // Державне управління і місцеве самоврядування. – 2010. – № 4(7). – С. 164 176.

Щербак Н.В. Розвиток корпоративної культури в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні.: автореф. дис…. канд. наук. з держ. упр.: 25.00.04 / Щербак Наталія Василівна; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2016. – 20 с.

Енциклопедичний словник з державного управління / уклад.: Ю.П. Сурмін, В.Д. Бакуменко, А.М. Михненко та ін.; за ред. Ю.В. Ковбасюка, В.П. Трощинського, Ю.П. Сурміна. Київ: НАДУ, 2010. – 820 с.

Ільченко Н.М. Методологія дослідження проблем державного управління: інституціональний підхід / Н.М. Ільченко // Актуальні проблеми державного управління. – 2011. – № 1(39). – URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2011-1/doc/1/06.pdf.

Управління суспільним розвитком: словник-довідник / за заг. ред. А.М. Михненка, В.Д. Бакуменка ; уклад.: В.Д. Бакуменко, С.О. Борисевич, О.А. Бутрін [та ін.]. – Київ: Вид-во НАДУ, 2006. – 248 с.

Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. – Минск: Скакун В.М., 1998. – 896 с.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / наук.-ред. кол. Ю.В. Ковбасюк (голова) [та ін.]; Нац.акад.держ.упр. при Президентові України. – Київ: НАДУ, 2011. – Т. 6: Державна служба / наук.ред. колегія: С.М. Серьогін (співголова), В.М. Сороко (співголова) [та ін.]. – 2011. – 524 с.

Городенко Л.М. Контексти виникнення мережевої комунікації / Л.М. Городенко // Актуальні питання масової комунікації. – 2014. – Вип. 16. – С. 16 25.

Петровський П.М. Філософські основи методології державного управління / П. Петровський // Демократичне врядування. – 2008. – Вип.1. – URL: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik/fail/P_Petrovskyi.pdf.

Смелзер Н. Дж. О компаративном анализе, междисциплинарности и интернационализации в социологии / Н. Дж.Смелзер // Социол. исслед. – 2004. – № 11. – С. 3 12.

Каганов Ю.О. Історична компаративістика крізь призму філософсько-методологічного погляду / Ю.О. Каганов // Наук. пр. історич. факультету Запоріз. нац. ун-ту. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXIX. – С. 250 258.

Харитонова О.І. Порівняльне право Європи: Основи порівняльного правознавства. Європейські традиції / О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов. – Xарків: Одіссей, 2002. – 592 с.

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління