Вплив глобалізації на розвиток міжкультурної комунікації в публічному управлінні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33990/2070-4011.68/69.2021.249294

Ключові слова:

міжкультурна комунікація, публічне управління, глобалізація, органи публічної влади

Анотація

Розглянуто особливості впливу глобалізації на розвиток міжкультурної комунікації в публічному управлінні. Проаналізовано основні тенденції, які спостерігаються в сучасному глобалізованому світі. Визначено місце та роль міжкультурної комунікації в процесах глобалізації. Обґрунтовано особливу роль публічного управління, яке здатне вирішувати проблеми міжкультурної комунікації. Розглянуто основні негативні тенденції, які спостерігаються у сфері міжкультурної комунікації через поглиблення глобалізаційних перетворень на світовій арені. Аргументовано напрями, за якими необхідно здійснювати розвиток міжкультурної комунікації з публічно-управлінської позиції.

Біографія автора

М. В. Лилик, Національний університет "Львівська політехніка"

Аспірант кафедри публічного управління та публічної служби

Національного університету "Львівська політехніка" Навчально-наукового інституту державного управління

Посилання

Sluschynskyy B.V. Formirovaniye мezkulturnoy komunikatsiyi v sotsiokulturnom prostranstve ukrainskogo Priazovya (2013). Mezkulturnaya komunikatsiya: Sbornik materialov nauchnoy konferentsiyi. SPb.: МIEP, P. 75–83 [in Russia]

Sluschynskyy B.V. Міzkulturna komunikatsiya yak vyyav yogo kultury (еtnosu) (2014). Aktualni problemy nauky ta osvity: zb. маterialiv ХVІ pidsumkovoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi vykladachiv, Маriupol, МDU, P. 420–423 [in Ukraine]

Galytska М.М. Міzkulturna komunikatsiya ta yiyi znachennya dlyaprofesiynoyi diyalnosti maybutnih fahivtsiv. Оsvitologichnyy dyskurs, 2014, № 2 (6). P. 23-32 [in Ukraine]

Publichne uppravlinnya ta administruvannya v umovah informatsiynogo suspilstva: vitchyznyanyy i zarubiznyy dosvid: monografiya / za zag.red.S.Chernova; Zaporiz. derz. inz. akad. Zaporizzya: ZDIA, 2016. 606p.

Іvanov P.М., Pandazi А.V. Struktura mizkulturnoyi komunikatsiyi (2019). Mizkulturna komunikatsiya i glokalizatsiyni protsesy u sotsiologichnomu vymiri: zb. маterialiv Vseukr. nauk.-prakt. konf., Маriupol, P. 24–27 [in Ukraine]

Konstytutsiia Ukrainy. Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/254-vr [in Ukraine]

Маkuh-Fedorkova І. Мizkulturne znachennya komunikatsiyi u konteksti globalizatsiynuh protsesiv. URL: http://en.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/Makukh-1.pdf [in Ukraine]

Опубліковано

2021-12-25

Номер

Розділ

Державне управління